Νόμος 4199/13 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις οδικές μεταφορές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται ανά κατηγορία οδικών επιβατικών μεταφορών, το εύρος εφαρμογής, οι εθνικοί φορείς ελέγχου, οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προβλέψεων του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 51/2011) για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 2006/2004. Έως την 01-03-2017 οι διατάξεις του κανονισμού αυτού δεν εφαρμόζονται στις διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα υπέρ του Δημοσίου για τις παραπάνω παραβάσεις κυμαίνονται από 800 έως 1500 €, ενώ σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 1500 έως 1800 € για την πρώτη φορά, 1810 έως 2000 € για τη δεύτερη φορά και 2010 έως 3000 € για την τρίτη φορά και σε 3000 € για κάθε επόμενη υποτροπή.

 

3. Για τις εθνικές τακτικές αστικές ή υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), ως εθνικοί φορείς ελέγχου λογίζονται οι οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του ΚΤΕΛ και τα οικεία Πειθαρχικά Συμβούλια ενώ οι διοικητικές κυρώσεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 170/2003 (ΦΕΚ 140/Α/2003). Από την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.