Νόμος 2963/01

Ν2963/2001: Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικό έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2963/2001: Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικό έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 268/Α/2001), 23-11-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία

 

Άρθρο 1: Γενικοί Ορισμοί

Άρθρο 2: Ανάθεση Συγκοινωνιακού Έργου

Άρθρο 3: Μετατροπή των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων σε ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 3Α

Άρθρο 4: Σκοπός Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 5: Κοινά Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων που δεν μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες

Άρθρο 6: Έργο Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων και λοιπών φορέων

Άρθρο 7: Χαρακτηρισμός νέων αστικών περιοχών και καθορισμός νέων τακτικών γραμμών

Άρθρο 8: Καθορισμός δρομολογίων

Άρθρο 9: Εξυπηρέτηση υπεραστικών γραμμών

Άρθρο 10: Καθορισμός και είσπραξη κομίστρου

Άρθρο 11: Όροι κυκλοφορίας και καθορισμός αριθμού λεωφορείων

Άρθρο 12: Εκσυγχρονισμός υποδομών και λεωφορείων

Άρθρο 13: Ειδικός λογαριασμός

Άρθρο 14: Κανονισμός Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων - Οδηγοί

Άρθρο 15: Υποχρεώσεις

Άρθρο 16: Εποπτεία

Άρθρο 17: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 18: Μεταφορά επιβατών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 19: Συμβάσεις παροχής έργου με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 20: Έργο σε μεμονωμένα νησιά

Άρθρο 21: Προδιαγραφές εγκαταστάσεων αναμονής - Διαφημίσεις

Άρθρο 22: Λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 23: Θέματα διοίκησης Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 24: Γενική Συνέλευση Μετόχων Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 25: Εκλογή και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 26: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου - Προέδρου Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 27: Διαχειριστικός έλεγχος

Άρθρο 28: Αποζημίωση Οργάνων Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 29: Συγχώνευση και διαχωρισμός Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 30: Εξίσωση συνθηκών εκμετάλλευσης Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 31: Διακοπή κυκλοφορίας λεωφορείων Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων

Άρθρο 32: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Β: Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών

 

Άρθρο 33: Ορισμοί

Άρθρο 34: Ίδρυση ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 35: Έργο ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 36: Άδεια ίδρυσης ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 37: Άδεια λειτουργίας ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων - Διαπίστευση Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 38: Χορήγηση και ανάκληση αδειών - Έλεγχος ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

Άρθρο 39: Αντίτιμο για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου

Άρθρο 40: Σύσταση Διεύθυνσης Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών

Άρθρο 41: Διοικητικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Γ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 42: Χορήγηση αδειών οδήγησης

Άρθρο 43: Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικού ελέγχου και οδικής ασφάλειας

Άρθρο 46: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

Άρθρο 47: Χρήση τηλεφωνίας από άτομα με ειδικές ανάγκες

Άρθρο 48: Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 51: Ισχύς

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.