Νόμος 4199/13 - Άρθρο 128

Άρθρο 128: Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ισχύ του παρόντος ως τίτλος κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιόγραμμων θεωρείται:

 

α) για τα άνευ αριθμού κυκλοφορίας:

 

i. το εκδιδόμενο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό ταξινόμησης για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, τα προερχόμενα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εγχωρίως παραγόμενα και τα οχήματα που παράγονται υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης ή

 

ii. το πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, Τελωνεία, Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και ΥΔΕ).

 

β) για τα έχοντα αριθμό κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

 

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο με την υποβολή των παραπάνω πιστοποιητικών.

 

2. Η μεταβίβαση της κυριότητας των, κατά την παράγραφο 1 περίπτωση α', αναφερομένων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων ενεργείται με απλή πράξη των μερών, αναγραφόμενης με μέριμνα και ευθύνη τούτων επί των κατά την ίδια διάταξη πιστοποιητικών. Στην περίπτωση όπου από το παραστατικό τελωνισμού του φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος προκύπτει απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας αυτού πριν από την παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας, λόγω παραλαβής του με απαλλαγή από δασμούς και φόρους, η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται μόνον εφόσον προηγουμένως έχουν καταβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση όπου έχει παρέλθει το ανωτέρω ισχύον περιοριστικό διάστημα για την τελωνειακή αποδέσμευση του φορτηγού αυτοκινήτου, η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

 

3. Η μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1 περίπτωση β' συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατά την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΟΝ-LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η επέκταση της κατάργησης του βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων.

 

5. Από την ισχύ του παρόντος καταργείται η υποχρέωση τήρησης κατά τα προβλεπόμενα στο νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1146/1972 (ΦΕΚ 64/Α/1972) βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιόγραμμων.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις για το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιόγραμμων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.