Νόμος 4199/13 - Άρθρο 127

Άρθρο 127


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Α. Η διάρκεια του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 268/Α/2011), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012) και είχε παραταθεί μέχρι τις 30-09-2012 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το νόμο 4087/2012 (ΦΕΚ 196/Α/2012), και στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 30-09-2013 με την από 31-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30-09-2014. Οι συμβάσεις των απασχολουμένων στο Πρόγραμμα σε καμιά περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994.

 

Β. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι παρέχει υπηρεσίες:

 

α) σε δικαιούχους του Κατ' Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων συνταξιούχους όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δημοσίου (νόμος 4052/2012 όπως αυτό ισχύει), οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και

 

β) σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, ηλικιωμένους ανασφάλιστους και ΑμεΑ, οικονομικά αδύνατους πολίτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα, όπως αυτό θεσμοθετείται στην επόμενη παράγραφο.

 

Γ. Θεσμοθετείται ολοκληρωμένο Πρόγραμμα με τίτλο Κατ' οίκον Κοινωνική φροντίδα που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών και συντονίζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η στήριξη των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών που το έχουν ανάγκη και πληρούν τα κριτήρια.

 

α. Το Πρόγραμμα έχει ιδίως ως περιεχόμενο:

 

α)α) την καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας,

 

β)β) την ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,

 

γ)γ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουμένων για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες.

 

β. α)α) Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ανασφάλιστων ηλικιωμένων και αναπήρων, που χρήζουν υπηρεσίες κατ' οίκον βοήθειας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

 

β)β) Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν ιδίως:

 

η ηλικία
το εισόδημα
η οικογενειακή κατάσταση
η κατάσταση της υγείας
η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση.

 

γ)γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κριτήρια, το περιεχόμενο υλοποίησης του Προγράμματος, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα.

 

δ)δ) Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος πρόσωπα που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα για όσο διάστημα παραμένουν στις παραπάνω μονάδες.

 

Δ. α) Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από:

 

τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας ως πρόεδρο
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας
τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών
έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο
έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο
έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο
ένα μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με εξειδίκευση στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

 

β) Η Εθνική Επιτροπή είναι άμισθη και αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα και σε άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμβάσεων.

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής.

 

Ε. Η λειτουργία του Προγράμματος Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα δύναται να καλυφθεί από τις ακόλουθες πηγές:

 

α) Πόροι του Τακτικού Προϋπολογισμού.

 

β) Πόροι του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης.

 

γ) Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.

 

δ) Πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και του ΣΕΣ 2014-2020.

 

ε) Πόροι από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

στ) Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προνοιακού χαρακτήρα.

 

ζ) Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων οργανωμένης κοινωνικής προσφοράς από Ιδρύματα και Σωματεία.

 

ΣΤ. Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το χρονικό διάστημα από 01-10-2013 έως 30-09-2014 μεταφέρονται πόροι:

 

α) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) μέχρι του ύψους των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη μηνιαία εξόφληση των δομών του νόμου 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων (νόμος 4052/2012 όπως αυτός ισχύει) και

 

β) από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33-220,

 

γ) από πόρους του άρθρου 259 του νόμου 3852/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών και

 

δ) από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του νόμου 4052/2012 για τη χρηματοδότηση του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων, ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη χρηματοδότηση των δικαιούχων του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων που εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανώνυμη εταιρεία (ΕΕΤΑΑ), περιλαμβάνοντας ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος.

 

Ζ. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι δύναται να παρέχει υπηρεσίες Κατ' οίκον Νοσηλείας με σκοπό τη νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λ.π.) που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες υλοποίησης της Κατ' οίκον Νοσηλείας, καθώς και περιοχές πιλοτικής εφαρμογής.

 

Η. Οι δήμοι η τα νομικά τους πρόσωπα η τα άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που θα αποφασίσουν ότι συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, καθώς και οι δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, ή άλλα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που θα αποφασίσουν ότι επιθυμούν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές από την 01-01-2016 και μετά, μπορούν από 01-09-2015 να συνάπτουν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ως πάροχοι των ειδικότερων προγραμμάτων:

 

α) Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων για τους δικαιούχους συνταξιούχους και

β) Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα για τους δικαιούχους οικονομικά αδύναμους, ηλικιωμένους, ανασφάλιστους, άτομα με αναπηρία.

 

Οι συμβάσεις αυτές θα συνάπτονται με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ανώνυμη εταιρεία, διαχειριστή του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου, εκχωρείται η υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι για το διάστημα από 01-01-2016 και μετά, στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και προσδιορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης, εποπτεία, συντονισμός, καθώς και η πιστοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχός τους, οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι χρηματοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα ή άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών τόσο του προγράμματος Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών που χρηματοδοτείται από την Ειδική Εισφορά ασφαλισμένων του άρθρου 138 του νόμου 4052/2012, όσο και του προγράμματος Κατ' οίκον Κοινωνική Φροντίδα της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας που χρηματοδοτείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού και ειδικότερα του ειδικού φορέα 33-220 ή από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από πόρους των ΠΕΠ σύμφωνα με το νόμο 4199/2013 σύμφωνα με τη σύμβαση που συνάπτουν με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και ανάλογα με τον αριθμό των ωφελουμένων και τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων για την υλοποίηση των προγραμμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1.Η τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014).

 

Θ. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τα τρία νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ήτοι το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (ΚΑΑΠ) - Ο Άγιος Δημήτριος, το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων - Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης (ΘΧΠ), το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (ΚΑΑΑ) συγχωνεύονται και συνιστούν νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης, Παράρτημα Χρόνιων Παθήσεων Θεσσαλονίκης - Ο Άγιος Παντελεήμων και Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών. Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.}

 

Ι. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) προστίθεται περίπτωση ι)γ' ως εξής:

 

{ι)γ) Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης παραμένει αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.}

 

2. α. Όπου από τις διατάξεις των νόμων [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010), 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011), 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012) και 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) προβλέπεται παρακράτηση ή μείωση υπολογιζόμενη επί του αθροίσματος των συντάξεων από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό της παρακράτησης ή της μείωσης επιμερίζεται από 01-01-2013 αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα.

 

β. Στις συντάξεις λόγω θανάτου, η προβλεπόμενη παρακράτηση ή μείωση από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο διατάξεις, πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό. Στις περιπτώσεις που τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνουν και άλλη σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου.

 

3. Το στοιχείο θ' της παραγράφου 15 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, δημογραφικά και άλλα συναφή στοιχεία ανά άτομο, αλλά και συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που έχουν μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που έχουν μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και υπάγονται στον παρόντα νόμο και κάθε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή άλλου Υπουργού. Τα στοιχεία συλλέγονται από τους ανωτέρω φορείς ή/και από οποιονδήποτε άλλο φορέα διαθέτει τα στοιχεία αυτά.

 

Ειδικά για τα στοιχεία που αφορούν στο δημόσιο τομέα, αυτά συλλέγονται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, την υπηρεσία απογραφής ή/και από οποιονδήποτε άλλο φορέα τα διαθέτει. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται τα στοιχεία αυτά, ο τρόπος χορήγησής τους στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.