Νόμος 4199/13 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Συμβάσεις με τους Αναδόχους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή συνάπτει συμβάσεις με τους Αναδόχους, με βάση τα πρότυπα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του αναδόχου.

 

2. Στις προκηρύξεις περιγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται πριν την υπογραφή της συμβάσεως με την Αναθέτουσα Αρχή.

 

3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των υπεραστικών οδικών μεταφορών την ημέρα που ορίζεται στην σύμβαση. Η ημέρα αυτή θεωρείται ως αφετηρία του χρόνου διάρκειας της σύμβασης.

 

4. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή αρνείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός του οριζόμενου χρόνου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

 

5. Αν ο Ανάδοχος που αναδείχθηκε από διαγωνιστική διαδικασία κηρυχθεί έκπτωτος πριν υπογραφεί σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή μπορεί είτε να καλέσει τον δεύτερο κατά την τελική αξιολόγηση διαγωνιζόμενο ή αν αυτός δεν υπάρχει ή η προσφορά του κρίνεται μη συμφέρουσα να προκηρύξει εκ νέου το διαγωνισμό και να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διαφύλαξη της συνεχούς παροχής δημοσίων υπηρεσιών οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.