Νόμος 4199/13 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Μεταβολή συνθηκών διαρκούσης της συμβάσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων με τους Αναδόχους διαπιστωθεί ότι μετεβλήθησαν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού, μετά από πρόταση του Αναδόχου ή της αρμόδιας Περιφέρειας, η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να εγκρίνει την κατάργηση υφισταμένων υπεραστικών γραμμών ή τη δημιουργία νέων ή άλλες μεταβολές, ιδίως ως προς τη συχνότητα ή τη διαδρομή των υφισταμένων δρομολογίων.

 

2. Για την έγκριση των προτεινομένων μεταβολών η Ρυθμιστική Αρχή λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα αποκλειστικά δικαιώματα του Αναδόχου, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης και προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συνεπειών.

 

3. Με βάση τις ρυθμίσεις που εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή υπογράφεται σύμβαση με τον Ανάδοχο, τροποποιητική της αρχικής.

 

4. Αν η Ρυθμιστική Αρχή διαπιστώσει ανάγκη τροποποίησης της συμβάσεως λόγω μεταβολής των αναγκών του επιβατικού κοινού, δύναται να προτείνει ανάλογη τροποποίηση της συμβάσεως.

 

Αν ο Ανάδοχος αρνείται την τροποποίηση, η Ρυθμιστική Αρχή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις και τα εύλογα συμφέροντα του Αναδόχου, δύναται με απόφασή της να επιβάλει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

 

5. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία τροποποίησης των αρχικών συμβάσεων ή επιβολής ρυθμίσεων με αποφάσεις της.

 

6. Αν η Ρυθμιστική Αρχή δεν λάβει απόφαση εντός 3 μηνών από την υποβολή της πρότασης, θεωρείται ότι η πρόταση απορρίφθηκε.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.