Νόμος 4199/13 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Συνεδριάσεις - Απαρτία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών συνέρχεται στην έδρα της κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).

 

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. Ο γραμματέας παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις.

 

3. Στις συνεδριάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών αυτής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας, που ορίζονται από τους φορείς αυτούς.

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία. Λεπτομέρειες ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014).

 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση 3 τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος.

 

Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και κατά την ψηφοφορία.

 

5. Αν απαιτούνται διαδοχικές συνεδριάσεις που διεξάγονται σε διαφορετικό χρόνο, η νομιμότητα της σύνθεσης της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μελών που συμμετέχουν.

 

6. Για τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (νόμος 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999)).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.