Νόμος 4199/13 - Άρθρο 81

Άρθρο 81: Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ύστερα από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών.

 

2. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών,

 

β) το οργανόγραμμα, όπου προβλέπεται η διάρθρωση των υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού,

 

γ) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή τους κατά κλάδους και η πειθαρχική διαδικασία,

 

δ) ζητήματα προμηθειών,

 

ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 

3. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών μπορεί να προβαίνει σε ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.