Νόμος 4199/13 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωσή της συνιστώνται 33 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής:

 

α) 10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001),

 

β) 20 θέσεις τακτικού προσωπικού και

 

γ) 3 θέσεις γραμματέων.

 

Ο συνολικός αριθμός θέσεων προσωπικού και η ανωτέρω κατανομή μπορεί να τροποποιηθεί με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81.

 

2. Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσωπικού γίνεται ως εξής:

 

α) 2 θέσεις από τις 20 θέσεις που συνεστήθησαν με το άρθρο 30 του νόμου 3891/2010 ως θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων μεταφέρονται στη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και μετατρέπονται σε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

β) 23 θέσεις από τις 28 θέσεις που συνεστήθησαν με το άρθρο 30 του νόμου 3891/2010 ως θέσεις εργασίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) μεταφέρονται στη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών. Από τις θέσεις αυτές 13 μετατρέπονται σε θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 

γ) 5 θέσεις τακτικού προσωπικού θα καλυφθούν με μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

δ) 3 θέσεις για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, οι οποίες καλύπτονται με μετατάξεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

3. Το προσωπικό που αναφέρεται στα εδάφια α', β' και γ' της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), όπως ισχύει και έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010).

 

4. Στις κενές θέσεις τακτικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών μπορεί να μετατάσσεται και προσωπικό που έχει σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

 

Με τη μετάταξη η σχέση εργασίας μετατρέπεται σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως προς τη μισθολογική και εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη του μετατασσόμενου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την καταλαμβανόμενη θέση, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής προϋπηρεσίας. Το μετατασσόμενο προσωπικό δύναται να επιλέξει να εξακολουθήσει να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για διαδοχική ασφάλιση.

 

5. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών σε προσωπικό κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, επιτρέπεται, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να μεταφέρεται και να εντάσσεται σε οργανικές θέσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη στις αντίστοιχες θέσεις.

 

Η επιλογή των μεταφερομένων και εντασσομένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τους ενδιαφερομένους.

 

6. Για την κάλυψη των αναγκών της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών σε προσωπικό μπορεί, μετά από πρότασή της και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να αποσπάται προσωπικό από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου 2190/1994 για χρονικό διάστημα τριών ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα φορά.

 

Το προσωπικό που αποσπάται εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης που κατέχει στον φορέα προέλευσής του σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

 

7. Οι αποδοχές του προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (περιλαμβανομένων των αποσπασμένων) καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.