Νόμος 4203/13 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρύθμιση μεταλλευτικών και λατομικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για την εκμίσθωση λατομείων επί ακινήτων, των οποίων η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος είναι ο οικείος Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της λατομικής νομοθεσίας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 84 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Από τα μισθώματα που βεβαιώνονται και εισπράττονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την εκμίσθωση δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε Δημόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους, ποσοστό ύψους 20% διατίθεται για έκαστο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους οικείους Δήμους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκμετάλλευσης που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου Δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες.

 

Η απόφαση διάθεσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, εκδίδεται το δεύτερο εξάμηνο εκάστου έτους και αφορά τα μισθώματα που εισπράχθηκαν βάσει των συμβατικών υποχρεώσεων των μισθωτών για το προηγούμενο έτος.}

 

3. Το άρθρο 176 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Οικονομικών καθορίζεται τέλος, το οποίο επιβάλλεται από 01-01-2013, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια με αυτό για ενεργές, αποθεματικές και αργούσες παραχωρήσεις μεταλλείων και για άδειες μεταλλευτικών ερευνών.

 

2. Από τα τέλη που βεβαιώνονται και εισπράττονται ετησίως από το Ελληνικό Δημόσιο για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό ύψους 20% διατίθεται, για έκαστη ενεργή παραχώρηση, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους οικείους δήμους, εντός των ορίων των οποίων διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα, ανάλογα με το ποσοστό επιφάνειας του χώρου εκμετάλλευσης που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων εκάστου δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες. Η διάθεση αυτή θα γίνεται μόνον και αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου των προϋπολογισμών συγκεκριμένων έργων που προγραμματίζονται από τους εν λόγω δήμους και χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή την κάλυψη του συνόλου της εθνικής συμμετοχής για αντίστοιχα έργα που συγχρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που διαπιστώνονται από τους οικείους Υπουργούς, το ποσοστό του τέλους για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων που διατίθεται στους οικείους δήμους δύναται να αναπροσαρμόζεται σε υψηλότερα επίπεδα χωρίς να μπορεί να υπερβεί το 40%.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί των πάσης φύσεως παραχωρήσεων μεταλλείων, εφόσον αυτές αφορούν εξόρυξη μεταλλευμάτων εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 143 του παρόντος.}

 

4. Η πρώτη διάθεση στους δήμους του ποσοστού που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος αφορά μισθώματα και τέλη αντίστοιχα, που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν για το έτος 2013.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 παράγραφος 1 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), προστίθεται εδάφιο στ' ως εξής:

 

{στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύεται ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού ή μεταβολής των μισθωμάτων έως του ανώτατου θεμιτού μισθώματος, όπως αυτό ορίζεται στα εδάφια α', β', γ', δ' και ε' της παρούσας παραγράφου.}

 

6. Το άρθρο 23 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 ((ΦΕΚ 277/Α/1973) περί Μεταλλευτικού Κώδικα) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Με την αίτηση συνυποβάλλεται διπλότυπο είσπραξης του δημοσίου ταμείου 3.000 € ως δικαίωμα του Δημοσίου και πιστοποιητικό ιθαγένειας του αιτούντος φυσικού προσώπου, επί δε των νομικών προσώπων απόσπασμα Καταστατικού, περιέχον την έδρα και το σκοπό αυτού. Το ως άνω ποσό αναπροσαρμόζεται ανά τριετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

2. Αιτήσεις για χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής του ως άνω δικαιώματος του Δημοσίου της παραγράφου 1, εκτός εάν παραιτηθούν εκ του αιτήματός τους εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.}

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 89 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 ((ΦΕΚ 277/Α/1973) περί Μεταλλευτικού Κώδικα) τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Οι αποφάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τη διοίκηση και εκμετάλλευση του κοινού μεταλλείου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία του συνόλου των μερίδων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.}

 

8. Στο άρθρο 89 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:

 

{3. Σε περίπτωση που ένας εκ των συμμεταλλειοκτητών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμεταλλειοκτησίας που κατέχει, και με την προϋπόθεση ότι το κοινό μεταλλείο βρίσκεται εντός δημόσιου μεταλλευτικού χώρου ή έχει έστω κι ένα κοινό όριο με δημόσιο μεταλλευτικό χώρο, τότε η διοίκηση και η εν γένει εκμετάλλευση του κοινού μεταλλείου διενεργείται, για το σύνολο των συμμεταλλειοκτητών, αποκλειστικά από το Ελληνικό Δημόσιο, υποχρεούμενο στην περίπτωση αυτή όπως αποδίδει στους λοιπούς μεταλλειοκτήτες το ποσοστό του, εισπραττομένου για το κοινό μεταλλείο, μισθώματος που αντιστοιχεί στο σύνολο των μερίδων τους κατ' αναλογία της μερίδας εκάστου εξ αυτών.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 90 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{1. Εάν, συνεπεία μη επίτευξης για οποιονδήποτε λόγο της υπό του άρθρου 89 παράγραφος 1 του παρόντος οριζόμενης πλειοψηφίας, δυσχεραίνεται η διοίκηση και η εν γένει εκμετάλλευση του μεταλλείου, με αίτηση οποιουδήποτε συμμεταλλειοκτήτη και μετά από κλήση όλων των λοιπών συμμεταλλειοκτητών, εφόσον τούτο είναι ευχερές, το μονομελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου κείται το μεταλλείο κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, δύναται να διατάξει το διορισμό διαχειριστή.}

 

10. Στο άρθρο 146 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973 προστίθεται περίπτωση στ' ως ακολούθως:

 

{στ) Τα κοινά μεταλλεία της παραγράφου 3 του άρθρου 89 του παρόντος.}

 

11. Οι παράγραφοι 7 έως 10 δεν εφαρμόζονται επί των εξηρημένων υπέρ του Δημοσίου μεταλλευτικών ορυκτών κατά την έννοια του άρθρου 143 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 210/1973.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.