Νόμος 4223/13 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002, 2065/1992 και 2778/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 15 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002), όπου γίνεται αναφορά στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994)), αντικαθίσταται από 01-01-2014 με αναφορά στις διατάξεις του άρθρου 65 του νόμου 4172/2013.

 

2. Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Ασφαλιστικά ταμεία ή οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), οι οποίες συνιστούν εταιρείες συλλογικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, καθώς και θυγατρικές αυτών εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ' και ε' του νόμου 2778/1999, που εποπτεύονται από αρχή της χώρας της καταστατικής τους έδρας, εκτός αυτών των οποίων η καταστατική έδρα βρίσκεται σε μη συνεργάσιμα κράτη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.}

 

3. α. Στο τέταρτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002, μετά τη λέξη κατέχουν προστίθενται οι λέξεις ή διαχειρίζονται και μετά τις λέξεις εταιρείες διαχείρισης ή αμοιβαίων κεφαλαίων προστίθενται οι λέξεις εταιρείες διαχείρισης ή / και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επί κεφαλαίων και αμοιβαίων κεφαλαίων,.

 

β. Στο τρίτο από το τέλος εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002, όπως ισχύει, οι λέξεις ανήκει σε αντικαθίστανται από τις λέξεις κατέχει ή διαχειρίζεται.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Εξαιρούνται από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εταιρείες που έχουν την έδρα τους, σύμφωνα με το καταστατικό τους, σε τρίτη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 3 υπό στοιχεία α', β' και γ' περιπτώσεις, εφόσον η καταστατική τους έδρα δεν βρίσκεται σε κράτη μη συνεργάσιμα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για τα κράτη αυτά του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.}

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2065/1992 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση αναπροσαρμογής της προηγούμενης παραγράφου και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Κατά τον υπολογισμό του παραπάνω φόρου δε λαμβάνονται υπόψη τα ακίνητα που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα θυγατρικές των ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, εταιρείες του άρθρου 22 παράγραφος 3 περιπτώσεις δ' και ε' του παρόντος νόμου, εφόσον αυτά αναγράφονται διακεκριμένα στις καταστάσεις επενδύσεών τους.}

 

7. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 και στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 διαγράφονται αντίστοιχα οι λέξεις των άρθρων 12 και 54 και των άρθρων 113 και 116.

 

8. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999 διαγράφονται οι λέξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 που κυρώθηκε με το νόμο 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.