Νόμος 4233/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταβατικές - Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Έως τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 3, όλες οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο αρμοδιότητες του Προέδρου και των λοιπών μελών της Αρχής ασκούνται, αντίστοιχα, από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΑΣΠ) του νόμου 3534/2007. Για τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3534/2007, όπως ισχύει. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις αναφέρεται η Αρχή Συντονισμού Πτήσεων, νοείται στο εξής η Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ). Το προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή Συντονισμού Πτήσεων με απόσπαση ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, εξακολουθεί να παρέχει υπηρεσίες στην Αρχή έως τη λήξη της απόσπασής του ή τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασής του.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Λογαριασμός στον οποίο κατατίθεντο τα ανταποδοτικά τέλη της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων του νόμου 3534/2007 μεταφέρεται αυτοδικαίως στο όνομα και στη διαχείριση της Αρχής. Τυχόν ανταποδοτικά τέλη που δεν είχαν καταβληθεί στην Αρχή Συντονισμού Πτήσεων έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναζητούνται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

4. Η εκτέλεση τυχόν εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεων μεταξύ τρίτων και της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων του νόμου 3534/2007 συνεχίζεται με τους ίδιους όρους από την Αρχή, η οποία υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Αρχής Συντονισμού Πτήσεων.

 

5. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων, καταργείται κάθε άλλη, γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.