Νόμος 4250/14 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Θέματα Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:

 

(α) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

(β) τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

(γ) τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

(δ) 3 εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης,

(ε) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος,

(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,

(ζ) έναν εκπρόσωπο της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων και

(η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ - ΟΤΑ),

θ) τον υπεύθυνο συντονιστή της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

2. Ο Πρόεδρος επιλέγεται μεταξύ επιστημόνων εγνωσμένου κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στο στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή και από άλλους επιστημονικούς κλάδους, εφόσον έχει ασκήσει διοικητικά καθήκοντα υψηλής ευθύνης.

 

Ως Πρόεδρος δύναται να ορίζεται και μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Επιστημονικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις για το διορισμό των ανωτέρω ως οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου.

 

3. Ο Πρόεδρος, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία γ', δ', ε', στ', ζ', και η' της παραγράφου 1 με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με την ως άνω απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του υπό στοιχείου γ' μέλους, ένας εκ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Οι Αναπληρωτές Διευθυντές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης, που ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παράγραφος 2 και 34 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007, μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο ως αναπληρωτές των Διευθυντών των αντίστοιχων εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους, μέχρι την ανανέωσή της ή το διορισμό νέων μελών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

4. Η θητεία του Προέδρου και των υπό στοιχείων γ' και δ' μελών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή σοβαρής αμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

5. Το Δ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου υπάλληλο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον αναπληρωτή του.}

 

2. Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 η φράση ο Γενικός Γραμματέας αντικαθίσταται με τη φράση ο νόμιμος αναπληρωτής του.

 

3. Το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 καταργείται.

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 η φράση το Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης απαλείφεται.

 

5. Το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 μετονομάζεται σε Αρμοδιότητες του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και οι διατάξεις του αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης:

 

(α) Εκπροσωπεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στα Δικαστήρια και σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές αρχές και εισηγείται στους αρμόδιους Υπουργούς τα κάθε είδους αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση των σκοπών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

(β) Προΐσταται των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

(γ) Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(δ) Εκτελεί τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και εγκρίνει όλες τις δαπάνες μέχρι του ποσού που προβλέπεται κάθε φορά από το νόμο για την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού.

(ε) Συνιστά ομάδες μελέτης, έρευνας και σχεδιασμού.

(στ) Έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης και διαχείρισης των ακινήτων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των εγκαταστάσεών του.

(ζ) Μεριμνά για την εκποίηση ή την καταστροφή του περιττού και άχρηστου υλικού.

(η) Εγκρίνει τις μετακινήσεις του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

(θ) Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τα μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του.

(ι) Υποβάλλει για έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και το πρόγραμμα προμηθειών του και

(ι)α) Εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

2. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από έναν εκ των Διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο οποίος ορίζεται ως Αντιπρόεδρος με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

3. Ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής στους προϊσταμένους των εκπαιδευτικών και υπηρεσιακών μονάδων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

6. Μέχρι το διορισμό του Προέδρου και του νέου διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο.

 

7. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως ισχύουν, και στην κείμενη εν γένει νομοθεσία, αναφέρεται Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφεξής νοείται Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.