Νόμος 4305/14 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Λοιπές ρυθμίσεις Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) 5 εμπειρογνώμονες, έκαστος σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο, με εμπειρία κυρίως σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαβούλευσης, οικονομικής διαχείρισης, επίλυσης συγκρούσεων, κοινωνικών δικτύων, διαφάνειας, δια βίου μάθησης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον να είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

2. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) καταργείται.

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση του Προέδρου ορίζει ως γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου υπάλληλο, μόνιμο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον αναπληρωτή του.}

 

4. Η περίπτωση η' του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{η. Εγκρίνει κάθε μετακίνηση που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων του προσωπικού και των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το διοικητικό συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορεί να αναθέτει, με απόφασή του, σε ελληνικούς και ξένους ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ή σε πρόσωπα εγνωσμένου επιστημονικού κύρους προγράμματα της αρμοδιότητας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και να εγκρίνει τη συνεργασία υπηρεσιακών του μονάδων με αυτούς για την εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, προγραμμάτων εκπαιδευτικού ή ερευνητικού κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, συνεδρίων και ανταλλαγών επιστημονικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού.}

 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου του 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007) προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) έσοδα από πάσης φύσεως εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα που διεξάγει.}

 

7. Μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του το υφιστάμενο διοικητικό συμβούλιο.

 

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Κατά τα λοιπά όπου στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007 (ΦΕΚ 59/Α/2007), όπως ισχύουν, και στην κείμενη εν γένει νομοθεσία, αναφέρεται Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, εφεξής νοείται Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.