Νόμος 4254/14 - Άρθρο g

Παράγραφος Γ: Θέματα φορολογίας κεφαλαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. α. Από την 01-01-2014 και εφεξής, για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή από την 01-01-2014 μέχρι και τη 31-05-2014 υποβάλλεται μέχρι και την 30-06-2014.

 

β. Ειδικότερα, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2014, που υποβάλλονται προκειμένου να απεικονισθεί η περιουσιακή κατάσταση της 01-01-2014, υποβάλλονται μέχρι και την 30-05-2014.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Δεν απαιτείται η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων στη μονομερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται έγκυρη η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση του πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, στο οποίο το κτίσμα αποτυπώνεται με απόκλιση της επιφάνειάς του μέχρι 5 m2 και το γήπεδο ή το οικόπεδο αποτυπώνονται με απόκλιση μέχρι 2% της επιφάνειάς τους.}

 

3. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 54Α του νόμου 4174/201313 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται ανάλογα και στις συμβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορηγούμενου δανείου από πιστωτικό ίδρυμα. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 εργασίμων ημερών από τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου και πάντως εντός τριών ημερών από την εκταμίευση του δανείου.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54Α του νόμου 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το πιστοποιητικό των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.}

 

5. Στο άρθρο 3 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Κτίσματα, τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου Κεφαλληνίας και των νομών Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα, απαλλάσσονται από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων για τα έτη 2014 και 2015. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4223/2013 ο αριθμός 31 αντικαθίσταται με τον αριθμό 32.

 

7. α. Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του νόμου 3091/2002, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ανώνυμες εταιρείες, με ανώνυμες μετοχές, εφόσον το σύνολο των μετοχών τους καταλήγει σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων βρίσκονται σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.}

 

β. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 01-01-2010.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014).

 

9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1587/1950 (ΦΕΚ 294/Α/1950) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες μεταβιβάζονται από τον οικοπεδούχο σε τρίτο σε εκτέλεση συμβολαιογραφικού προσυμφώνου και καθ' υπόδειξη του εργολάβου, διηρημένες ιδιοκτησίες υπαγόμενες σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000).}

 

10. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 81 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του νόμου [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), καταργούνται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.