Νόμος 4274/14 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του νόμου 3689/2008 (ΦΕΚ 165/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Οι θέσεις των υπαλλήλων της Σχολής ορίζονται σε 15. Διακρίνονται σε κατηγορίες και κατανέμονται ανά κλάδο:

 

α)α. 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γραμματέων.

β)β. 5 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων.

γ)γ. 1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

δ)δ. 2 θέσεις Γραμματέων.

ε)ε. 1 θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμου.

στ)στ. 1 θέση Οδηγού ή Οδηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.}

 

2. Στο άρθρο 44 του νόμου 3689/2008 (ΦΕΚ 165/Α/2008) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Τρεις από τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγων, με αντικείμενο το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση και διαχείριση των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων, μπορεί να καλύπτονται με τριετή απόσπαση από προσωπικό με σχετική εμπειρία στα ζητήματα αυτά, από τη Μονάδα Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ανώνυμη εταιρεία, που ιδρύθηκε με το νόμο 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), κατά προτεραιότητα, ή από προσωπικό του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

 

Η απόσπαση του υπαλλήλου μπορεί να διακόπτεται με την ίδια διαδικασία και πριν τη λήξη του χρόνου αυτής.

 

Το αποσπώμενο προσωπικό εξακολουθεί να λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών του με τα πάσης φύσεως επιδόματα της οργανικής θέσης του, από το φορέα από τον οποίο αποσπάται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.