Νόμος 4275/14 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το έκτο και το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 3 τού άρθρου 3 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

 

{Απαραίτητη προϋπόθεση, για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και β) μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της Ελληνικής γλώσσας και των Μαθηματικών τουλάχιστον 10 και μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α' και δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου, κατά μάθημα ή μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) τον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.

 

Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του 10 και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον 8 σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα ή Μαθηματικά και ταυτόχρονα έχει επιτύχει μέσο όρο κλάδων ίσο ή ανώτερο του 12,5, ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικές επιστήμες, ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.}

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 60/2006 (ΦΕΚ 65/Α/2006) Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου, ως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α' τάξη Ημερήσιου και στις Α' και Β' τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται: i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του 10 και ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών τουλάχιστον 10 και βαθμός ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον 8. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση i) επαναλαμβάνει τη φοίτηση.

 

Όταν μαθητής πληροί την προϋπόθεση i) και δεν πληροί την προϋπόθεση ii), παραπέμπεται σε επανεξέταση σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται η επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του 10 και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον 8 σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα ή Μαθηματικά και ταυτόχρονα έχει επιτύχει μέσο όρο κλάδων ίσο ή ανώτερο του 12,5, ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικές επιστήμες, ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.}

 

3. Το πέμπτο και έκτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου 4186/2013 αντικαθίστανται, αντιστοίχως, ως εξής:

 

{Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί: α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του 10 και β) Μέσος όρος προφορικής και γραπτής βαθμολογίας σε καθένα από τα μαθήματα της Ελληνικής γλώσσας, των Μαθηματικών και σε καθένα από τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού τουλάχιστον 10, καθώς και τουλάχιστον 8 σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν ο μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση α' του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Όταν πληροί την προϋπόθεση α' και δεν πληροί την προϋπόθεση β' του προηγούμενου εδαφίου κατά μάθημα ή μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση στο μάθημα (ή στα μαθήματα) ή στον κλάδο (ή στους κλάδους) στον οποίο υστέρησε και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. Όταν μαθητής έχει επιτύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του 10 και έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον 8 σε έναν ή δύο κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα ή Μαθηματικά και ταυτόχρονα έχει επιτύχει μέσο όρο κλάδων ίσο ή ανώτερο του 12,5, ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων Ελληνική γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικές επιστήμες, ο μαθητής δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται ή παραπέμπεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.}

 

4. Οι παράγραφοι 2Δ και 2Ε του άρθρου 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 60/2006 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

 

{2Δ. Οι μαθητές Α' τάξης Ημερησίου και Α' και Β' τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 2Α του παρόντος άρθρου και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται κατά περίπτωση ως εξής:

 

α) Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά 2 μονάδες.

 

β) Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά 1 μονάδα.

 

2Ε. Οι μαθητές Α' τάξης Ημερησίου και A' και Β' τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 και της περίπτωσης 2Β του άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Γενικό Λύκειο προάγονται ως εξής: Για τους μαθητές αυτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου Γενικού βαθμού προαγωγής και του βαθμού ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα κατά 1 μονάδα.}

 

5. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου άρχεται από το διδακτικό έτος 2013 - 2014.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.