Νόμος 4275/14 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις θεμάτων υπαλληλικού προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2303/1995 (ΦΕΚ 80/Α/1995) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Η απόσπαση όσων υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών ανατρέχει στο χρόνο στον οποίο ορίζεται στην απόφαση απόσπασης, εφόσον αυτή δημοσιεύεται εντός διμήνου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 01-06-2014. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για τις πράξεις που προβλέπονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006), πλην των περιπτώσεων που συντρέχει αυτοδίκαιη λήξη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.