Νόμος 4276/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52: Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών - Φορολογία περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α/2005) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Νομικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των ακινήτων τους, της 01-01-2011, με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου, υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, εφόσον η υποβολή γίνει εντός προθεσμίας 45 ημερών από την ανάρτηση από τη Φορολογική Διοίκηση της προσωρινής περιουσιακής τους εικόνας, βάσει των ανωτέρω υποβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων, και πάντως, το αργότερο μέχρι και τη 16-11-2014.}

 

2. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.}

 

β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή, για την οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων από την 01-01-2014 μέχρι και την 31-08-2014, υποβάλλεται μέχρι και την 30-09-2014.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται μέχρι και την 30-11-2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των 100 € δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.}

 

4. α. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων (μικρότερος ή μεγαλύτερος), ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει στην περιοχή είναι διαφορετικός.}

 

β. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/2010) μετά τις λέξεις αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφερειακής Ενότητας προστίθενται οι λέξεις και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας.

 

5. Στο τέλος της περίπτωσης 3.5.6 της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 προστίθενται υποπεριπτώσεις ε)ε' και ε)στ' ως εξής:

 

{ε)ε) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη, ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου λαμβάνεται η μικρότερη τιμή.

 

ε)στ) Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες δεν υπάρχει τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου λαμβάνεται η τιμή 0,60.}

 

6. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 οι λέξεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1521/1950 αντικαθίστανται με τις λέξεις σύμφωνα με τις χαμηλότερες τιμές ζώνης της οικείας Δημοτικής Ενότητας είτε του οικείου Δήμου είτε της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε της οικείας Περιφέρειας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,.

 

β. Η περίπτωση 4.1 της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4.1 Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου προκύπτει από το γινόμενο της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή οικοπέδου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, της επιφάνειας του οικοπέδου και του ποσοστού συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εμπραγμάτου δικαιώματος.}

 

7. Στο τέλος της υποπερίπτωσης στ' της περίπτωσης 7.2 της παραγράφου 7 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 οι λέξεις και άλλης κατηγορίας κτισμάτων πλην αποθηκών αντικαθίστανται με τις λέξεις και οποιασδήποτε άλλης κατηγορίας κτισμάτων.

 

8. Στο τέλος της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 4174/2013 (ΦΕΚ 170/Α/2013), διαγράφονται οι λέξεις για την εφαρμογή του παρόντος.

 

9. Μετά το άρθρο 54Α του νόμου 4174/2013 προστίθεται άρθρο 54Β ως εξής:

 

{Άρθρο 54Β: Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων

 

Στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή τέτοια δήλωση, με συνέπεια τη μη διενέργεια εκκαθάρισης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων ή την εκκαθάριση ή τον προσδιορισμό αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο, ως αφετηρία για την επιβολή των τόκων και προστίμων ορίζεται η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους.}

 

10. α. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 της ενότητας Α' του άρθρου 4 του νόμου 4223/2013 προστίθενται οι λέξεις:

 

{και, αν δεν έχουν καθοριστεί τιμές ζώνης στην Περιφερειακή Ενότητα, εντάσσονται στην κατώτερη τιμή ζώνης της οικείας Περιφέρειας.}

 

β. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης β)β' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 της ενότητας Β' του άρθρου 4 του νόμου 4223/2013 προστίθενται οι λέξεις:

 

{και, αν δεν έχουν καθοριστεί ούτε στην Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνονται οι κατώτερες αντίστοιχες τιμές της οικείας Περιφέρειας.}

 

γ. Μετά την υποπερίπτωση γ)γ' της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 της ενότητας Β' του άρθρου 4 του νόμου 4223/2013 προστίθεται υποπερίπτωση δ)δ' ως εξής:

 

{δ)δ) Οι διατάξεις των υποπεριπτώσεων ε)α', ε)β', ε)γ', ε)δ', ε)ε' και ε)στ' της περίπτωσης 3.5.6 της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του νόμου 3842/2010 εφαρμόζονται ανάλογα.}

 

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η αξία των δικαιωμάτων αυτών υπολογίζεται κατά τα ποσοστά που προκύπτουν από την ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 3 έως και 7 του άρθρου 2.}

 

12. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4223/2013 προστίθενται λέξεις ως εξής:

 

{, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς.}

 

13. Στο άρθρο 6 του νόμου 4223/2013, η υφιστάμενη παράγραφος 3 αναριθμείται σε περίπτωση α' της παραγράφου 3 και προστίθεται στην ίδια παράγραφο περίπτωση β', που έχει ως εξής:

 

{β. Ειδικά για το 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του, που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του νόμου 3427/2005, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30-11-2014. Εφόσον, από την εκκαθάριση της δήλωσης προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των 300 €, η σύνθεση της νέας δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι και την 30-11-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, η διαδικασία και ο τρόπος αποκατάστασης λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των σχετικών δηλώσεων και σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, τα έντυπα με τα οποία πραγματοποιούνται διορθώσεις, τα οποία επέχουν θέση τροποποιητικής δήλωσης, τα υποδείγματα χορήγησης απαλλαγών και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση, και κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το οριζόμενο στο εδάφιο 2 της παρούσας περίπτωσης ποσό μείωσης φόρου, για το οποίο διενεργείται έλεγχος της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Ακίνητα που έχουν ουσιώδεις ελλείψεις στην περιγραφή, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.}

 

14. Στο άρθρο 13 του νόμου 4223/2013 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, τα αποδεικτικά ενημερότητας και κάθε άλλη πράξη προσδιορισμού φόρου που αφορά την 06-06-2014, είναι ισχυρά.}

 

15. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 82 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του νόμου [Ν] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), η φράση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντικαθίσταται από τη φράση του Υπουργού Οικονομικών.

 

16. α. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 έως και 15 του παρόντος αρχίζει από την 01-01-2014.

 

β. Η ισχύς της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.