Νόμος 4277/14 - Άρθρο 52

Άρθρο 52


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, διενεργείται αμελλητί η καταχώρισή της στα κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου, διενεργείται προσωρινή καταχώριση της απόφασής του στα κτηματολογικά φύλλα των επηρεαζόμενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη και ο αϊτών υποχρεούται, με επιμέλειά του, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της απόφασης να λάβει γνώση αυτής δια λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικά Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπο. Η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου κοινοποιείται με επιμέλεια του αιτούντος εντός της ίδιας προθεσμίας και στους όμορους δικαιούχους, εκτός αν αυτοί έλαβαν γνώση της απόφασης δια λήψης αντιγράφου από το Κτηματολογικό Γραφείο με σχετική επισημείωση στο πρωτότυπό της. Στην περίπτωση όμορων ακινήτων με την ένδειξη αγνώστου ιδιοκτήτη, η απόφαση κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο. Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο προθεσμία, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της απόφασης, θεωρείται ότι δεν έγινε η καταχώριση και εξαλείφεται αυτεπαγγέλτως η προσωρινή διενεργηθείσα.}

 

2. α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) μεταβατική λειτουργία των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά ως Κτηματολογικών Γραφείων για τις κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα των περιοχών τοπικής τους αρμοδιότητας και ορίζεται η σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Οι Προϊστάμενοι των προαναφερόμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων εξακολουθούν να προΐστανται των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των Προϊσταμένων των προαναφερόμενων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων των οικείων Κτηματολογικών Γραφείων καθώς και των υπηρετούντων υπαλλήλων των ίδιων Υποθηκοφυλακείων που τυχόν διεκπεραιώνουν εργασίες και ασκούν καθήκοντα υπαλλήλων στα παραπάνω Κτηματολογικά Γραφεία παραμένει αμετάβλητη. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση τους με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

 

β) Κάθε Κτηματολογικό Γραφείο από τα προαναφερόμενα είναι τοπικά αρμόδιο για τις κτηματολογικές εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα της περιοχής του. Η περιοχή αυτή συμπίπτει με την περιοχή τοπικής αρμοδιότητας του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, όταν ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 1 παράγραφος 3 του νόμου 2664/1998 η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου για νέες κτηματογραφημένες περιοχές που υπάγονται στην τοπική αρμοδιότητα των ίδιων Υποθηκοφυλακείων, γι' αυτές ισχύουν αυτοδίκαια όσα προαναφέρθηκαν στην περίπτωση α'. Με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 2664/1998, είναι δυνατή η μεταβολή της τοπικής αρμοδιότητας των ίδιων Κτηματολογικών Γραφείων.

 

γ) Για τη δαπάνη καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από τα τηρούμενα κτηματολογικά στοιχεία και διαγράμματα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφος 2 περίπτωση β', 22 παράγραφος 2 του νόμου 2664/1998, η υπ' αριθμόν 36159/2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1873/Β/2007), καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του ίδιου νόμου εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων. Για την κεντρική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών από την εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ανώνυμη εταιρεία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση α', 23 παράγραφος 4 εδάφια γ' και δ' του νόμου 2664/1998, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόμου αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη μεταβατική περίοδο λειτουργίας των έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων.

 

δ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπου υπάγονται τα Κτηματολογικά Γραφεία κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 4164/2013 (ΦΕΚ 156/Α/2013) και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 2664/1998, επικουρείται από την εταιρεία (διακριτικός τίτλος ΕΚΧΑ ανώνυμη εταιρεία) για την τήρηση των διατάξεων του νόμου 2664/1998 από τις υπηρεσίες αυτές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.