Νόμος 4277/14

Ν4277/2014: Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4277/2014: Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 156/Α/2014), 01-08-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος 1: Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής

 

Κεφάλαιο Α: Περιεχόμενο, διαδικασίες και χρονική διάρκεια

 

Άρθρο 1: Ορισμός και περιεχόμενο του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

Άρθρο 2: Χρονική διάρκεια

 

Κεφάλαιο Β: Στρατηγική του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής - Βασικοί και ειδικοί στόχοι

 

Άρθρο 3: Στρατηγικοί στόχοι του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

Άρθρο 4: Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη, ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας - Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων

Άρθρο 5: Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Άρθρο 6: Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη

 

Κεφάλαιο Γ: Χωροταξική οργάνωση - χωρικές ενότητες

 

Άρθρο 7: Πρότυπο χωρικής οργάνωσης

Άρθρο 8: Χωροταξική οργάνωση

Άρθρο 9: Κατευθύνσεις για την οργάνωση Χωρικών Ενοτήτων

Άρθρο 10: Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Πολεοδομικών Κέντρων

Άρθρο 11: Οργάνωση αξόνων και πόλων ανάπτυξης

 

Κεφάλαιο Δ: Οικιστική ανάπτυξη, πολεοδομική οργάνωση και διαχείριση του αστικού και εξωαστικού χώρου

 

Άρθρο 12: Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση

Άρθρο 13: Αστική αναζωογόνηση

Άρθρο 14: Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις

Άρθρο 15: Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδομών

Άρθρο 16: Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διαχείριση του παράκτιου χώρου

 

Κεφάλαιο Ε: Περιβαλλοντικές πολιτικές

 

Άρθρο 17: Στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 18: Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Άρθρο 19: Οργάνωση πλέγματος πρασίνου

Άρθρο 20: Διαχείριση υδάτων

Άρθρο 21: Περιβαλλοντικές υποδομές και παρακολούθηση κατάστασης περιβάλλοντος

Άρθρο 22: Αττικό Τοπίο

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Παραγωγικές δραστηριότητες

 

Άρθρο 23: Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής

Άρθρο 24: Δευτερογενής και Τριτογενής τομέας Χωρική στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας

Άρθρο 25: Οργάνωση Δευτερογενούς Τομέα

Άρθρο 26: Οργάνωση Δραστηριοτήτων Χονδρικού Εμπορίου και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Άρθρο 27: Οργάνωση Δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου - Εμπορικά Κέντρα

Άρθρο 28: Τουρισμός

 

Κεφάλαιο Ζ: Συστήματα μεταφορών, ασφάλεια και προστασία

 

Άρθρο 29: Μεταφορές, μετακινήσεις

Άρθρο 30: Οργάνωση Συστήματος Μεταφορών

Άρθρο 31: Ασφάλεια και προστασία

Άρθρο 32: Κοινωνικές εξυπηρετήσεις

 

Κεφάλαιο H: Εφαρμογή νέου ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας - Αττικής

 

Άρθρο 33: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας

Άρθρο 34: Συντονισμός και εναρμόνιση πολιτικών με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και παρακολούθηση εφαρμογής

Άρθρο 35: Πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

Άρθρο 36: Σχέδια δράσης για την εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

Άρθρο 37: Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

 

Κεφάλαιο Θ: Έγκριση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής

 

Άρθρο 38: Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής. Όροι, περιορισμοί και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος

Άρθρο 39: Σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος

Άρθρο 40: Παραρτήματα - Διαγράμματα

 

Παράρτημα I

Παράρτημα IΙ

Παράρτημα IΙΙ

Παράρτημα IV

Παράρτημα V

Παράρτημα VI

Παράρτημα VIΙ

Παράρτημα VIΙΙ

Παράρτημα IX

Παράρτημα X

Παράρτημα XI

Παράρτημα XII

Παράρτημα XIII

Παράρτημα XIV

Παράρτημα XV

Παράρτημα XVI

 

Άρθρο 41: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

 

Μέρος 2: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 42: Κανονιστικό Πλαίσιο - Σχεδιασμός και Πολεοδομική Οργάνωση περιοχής της Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δημιουργία Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και θυγατρικών της

Άρθρο 45: Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυσικού Αερίου

Άρθρο 46: Τροποποιήσεις στο άρθρο 22 του νόμου 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α/2009)

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 49Α: Διαχείριση της τέφρας

Άρθρο 50

Άρθρο 51: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

Άρθρο 59

Άρθρο 60

Άρθρο 61: Τροποποίηση των νόμων 4015/2011 (ΦΕΚ 210/Α/2011) και [Ν] 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α/2000)

Άρθρο 62

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Λευκάδα, 31-07-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.