Νόμος 4281/14 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, τροποποίηση του νόμου 1892/1990


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσά των πρόσθετων κρατήσεων των υπαλλήλων που παρακρατήθηκαν, σε μηνιαία βάση, από την καταβαλλόμενη σε κάθε δικαιούχο αποζημίωση ΔΙΒΕΕΤ, για τη χορήγηση πρόσθετου μερίσματος, κατατίθενται σε λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παρακρατηθέντων Ποσών και αφορούν αποκλειστικά πρώην δικαιούχους ΔΙΒΕΕΤ.

 

Στο λογαριασμό αυτό συγκεντρώνονται:

 

α) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων - Ειδικός Λογαριασμός Υπηρεσιακής Μονάδας Ε που τηρούσε το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 

β) Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο ΕΔ Υπουργείο Οικονομικών - Εισφορές από ΔΙΒΕΕΤ 1/7/200131/7/2004-Πρόσθετο Μέρισμα.

 

γ) Το χρηματικό υπόλοιπο της πρόσθετης κράτησης για το χρονικό διάστημα διαχείρισης του λογαριασμού από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δυνάμει της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2/42423/Α0024/2009 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

 

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω ποσών, ο ανωτέρω ειδικός λογαριασμός τίθεται αυτοδίκαια σε εκκαθάριση δεδομένου ότι δεν διενεργούνται επιπλέον παρακρατήσεις εισφορών δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/2011.

 

Οι παρακρατηθείσες κατά τα ανωτέρω εισφορές επιστρέφονται και καταβάλλονται εφάπαξ απομειωμένες αναλογικά προς τους δικαιούχους, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης τους, και υπό τον όρο της ρητής παραίτησής τους από οποιαδήποτε περαιτέρω απαίτηση επιστροφής ποσών από την ίδια αιτία. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των προς επιστροφή παρακρατηθεισών εισφορών στη βάση της αναλογικότητας, η διαδικασία επιστροφής τους στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου θέμα.

 

2. Στο άρθρο 26 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθεται νέα παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Ειδικώς για δικαιοπραξίες που συνάπτονται για τους σκοπούς του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) μεταξύ νομικών προσώπων με έδρα εκτός των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και αφορούν ή περιλαμβάνουν ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές ή μετοχές ή μερίδια εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές, η απαγόρευση της παραγράφου 1 του άρθρου 25 αίρεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία αφορά στο σύνολο των ως άνω ακινήτων ή μετοχών ή μεριδίων που αποτελούν αντικείμενο της εκάστοτε δικαιοπραξίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.