Νόμος 3986/11

Ν3986/2011: Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3986/2011: Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015, (ΦΕΚ 152/Α/2011), 01-07-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ταμείο αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου

 

Άρθρο 1: Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια

Άρθρο 2: Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων

Άρθρο 3: Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση - Καταστατικό

Άρθρο 4: Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων

Άρθρο 5: Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 5Α: Παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων

Άρθρο 6: Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

Άρθρο 7: Προσωπικό

Άρθρο 8: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αποδοχές Προσωπικού

Άρθρο 9: Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α'

 

Κεφάλαιο Β: Πολεοδομική ωρίμανση και επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων και λοιπές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

 

Άρθρο 10: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 11: Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης

Άρθρο 12: Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων

Άρθρο 13: Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου

Άρθρο 13Α

Άρθρο 14: Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Άρθρο 14Α

Άρθρο 15: Έκδοση οικοδομικών αδειών

Άρθρο 15Α: Λειτουργική αδειοδότηση

Άρθρο 16: Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

Άρθρο 17: Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων

Άρθρο 17Α: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

Άρθρο 17Β: Ρυθμίσεις για ακίνητα των νομικών προσώπων του νόμου 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α/1977)

 

Κεφάλαιο Γ: Δικαίωμα επιφάνειας επί δημοσίων κτημάτων

 

Άρθρο 18: Ορισμοί

Άρθρο 19: Σύσταση δικαιώματος επιφανείας

Άρθρο 20: Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος

Άρθρο 21: Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου

Άρθρο 22: Λήξη και απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα

Άρθρο 23: Συνέπειες της λήξης της επιφάνειας για τις ενοχικές συμβάσεις

Άρθρο 24: Προστασία επιφανειούχου

Άρθρο 25: Αντάλλαγμα

Άρθρο 26: Κτηματολόγιο - Φορολογική Μεταχείριση Ειδικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής

 

Άρθρο 27: Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος

Άρθρο 28: Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων

Άρθρο 29: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 30: Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες

Άρθρο 31: Επιβολή τέλους επιτηδεύματος

Άρθρο 32: Τόκοι ομολογιακών δανείων - Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών

Άρθρο 33: Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 34: Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 35: Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 36: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και του νόμου 3899/2010

 

Κεφάλαιο Ε: Δημοσιονομικά μέτρα για την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής

 

Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς

Άρθρο 38: Δημοσιονομικές ρυθμίσεις

Άρθρο 39: Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων

Άρθρο 40: Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Άρθρο 42: Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Άρθρο 43: Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Άρθρο 44: Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 45: Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 m2

Άρθρο 46: Αναστολή πλειστηριασμών

 

Κεφάλαιο Ζ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 47: Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος

Άρθρο 48: Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-07-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.