Νόμος 4308/14

Ν4308/2014: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4308/2014: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 251/Α/2014), 24-11-2014.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων

 

Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία

 

Άρθρο 3: Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία

Άρθρο 4: Άλλα λογιστικά αρχεία

Άρθρο 5: Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος

Άρθρο 6: Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων

Άρθρο 7: Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων

 

Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων

 

Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης

Άρθρο 9: Περιεχόμενο τιμολογίου

Άρθρο 10: Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο

Άρθρο 11: Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών

Άρθρο 13: Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης

Άρθρο 14: Ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Άρθρο 15: Αυθεντικότητα του τιμολογίου

 

Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Άρθρο 16: Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 17: Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιμέτρησης

 

Άρθρο 18: Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 19: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών

Άρθρο 21: Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις

Άρθρο 23: Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι

Άρθρο 24: Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία

Άρθρο 25: Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων

Άρθρο 26: Στοιχεία της καθαρής θέσης

Άρθρο 27: Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

Άρθρο 28: Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών

 

Κεφάλαιο 6: Προσάρτημα (σημειώσεις) και απαλλαγές

 

Άρθρο 29: Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 30: Απλοποιήσεις και απαλλαγές

 

Κεφάλαιο 7: ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Άρθρο 31: Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης

Άρθρο 32: Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης

Άρθρο 33: Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση

Άρθρο 34: Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 35: Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες

Άρθρο 36: Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 37: Πρώτη εφαρμογή

Άρθρο 38: Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 39: Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

Άρθρο 40: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 41

Άρθρο 42: Διάφορες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 43

Άρθρο 44: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα Α: Ορισμοί

Παράρτημα Β: Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Παράρτημα Γ: Σχέδιο λογαριασμών

Παράρτημα Δ: Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 24-11-2014

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.