Νόμος 4313/14 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Ρύθμιση θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η θητεία των μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων είναι πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.}

 

3. Για χρονικό διάστημα μέχρι τις 31-12-2020 3 ετών, αρχόμενο από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναστέλλεται η πληρωμή, ο συμψηφισμός, καθώς και η διαδικασία είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος έναντι του Δημοσίου, βεβαιωμένων ή μη, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Τυχόν επιβληθείσες από το Δημόσιο, σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές, αίρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 79 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/2018).

 

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του νόμου 3891/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. α. Η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 50.000.000 € ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων της παραγράφου 6 του παρόντος.

 

β. Εξαιρετικά για το έτος 2014, η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της, από 23-07-2012, υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας τα έτη 2011-2013, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται μέχρι τις 31-12-2014.

 

γ. Η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2015 έως και 2019, διενεργείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η έγκριση της παραγράφου 2.

 

δ. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών.}

 

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του νόμου 3891/2010 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:

 

{7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) για διάρκεια 10 ετών, με όρους αγοράς. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται αναδρομικά από το χρόνο λήξης της, η από 04-04-2011, Σύμβαση Συντήρησης και Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού που έχει υπογραφεί μεταξύ Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και ΤΡΑΙΝΟΣΕ και περιλήφθηκε στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού που αποσχίστηκε από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και εισφέρθηκε στην Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ' αριθμόν 1661/2013 (ΦΕΚ 1993/Β/2013).}

 

6. Στο άρθρο 28 του νόμου 3891/2010 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής:

 

{28. Συγκροτεί με απόφασή της συνεργεία ελέγχου, μόνιμες και έκτακτες επιτροπές, επιτροπές ακρόασης, καθώς και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της, ορίζοντας τη σύνθεση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στα ως άνω συλλογικά όργανα μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων.

 

Οι εισηγήσεις, τα πορίσματα, οι γνωμοδοτήσεις και οι εκθέσεις τους υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, που αποφασίζουν για την τυχόν δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.