Νόμος 4314/14 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ενιαία διοίκηση του προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αξιολόγηση του προσωπικού του άρθρου 34, που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, γίνεται από τη ΜΟΔ ΑΕ, με ενιαίο σύστημα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης του αποσπασμένου προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης λογίζονται ως εκθέσεις αξιολόγησης στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θεσπίζεται ενιαίο σύστημα και διαδικασία στοχοθεσίας για τις Ειδικές Υπηρεσίες του νόμου 4314/2014 και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, καθορίζονται οι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών τους, ο τρόπος και η περιοδικότητα της μέτρησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 111 του νόμου 4497/2017 (ΦΕΚ 207/Α/2017).

 

2. Ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ γίνεται βάσει Πειθαρχικού Κανονισμού που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΔ ΑΕ και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στον κανονισμό αυτό εμπίπτουν και οι υπηρετούντες με απόσπαση σε λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει την ΜΟΔ ΑΕ. Το προσωπικό που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, με απόσπαση ή μετακίνηση από άλλους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπάγεται στο πειθαρχικό δίκαιο του φορέα προέλευσης.

 

3. Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του άρθρου 34, εφαρμόζονται:

 

α) για τα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ, ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ και

β) για αυτούς που κατέχουν θέση στις Ειδικές Υπηρεσίες και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ με απόσπαση από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι διατάξεις στις οποίες υπάγονται, ανάλογα με το φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση, πλην των θεμάτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

4. Στο προσωπικό του άρθρου 34 χορηγούνται και κάθε μορφής άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

5. Το προσωπικό που αποσπάται από φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα , σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν την απόσπασή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.