Νόμος 4316/14 - Άρθρο 96

Άρθρο 96: Ρυθμίσεις για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), που προκύπτουν από τις εισφορές του άρθρου 13Α του νόμου 3746/2009 δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 141 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 142 του νόμου [Ν] 4261/2014, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και σχετικό αίτημα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού του Συμβουλίου χορηγεί άμεσα δάνειο στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων υπέρ του Σκέλους Εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται και εξειδικεύονται οι περαιτέρω όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο Υπουργός Οικονομικών ζητά γνώμη από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται με καταβολή ειδικών εισφορών από τα συμμετέχοντα στο Σκέλος Εξυγίανσης πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ευθύνονται ως εγγυητές κατ' εφαρμογή της παρούσας και του άρθρου 13Α του νόμου 3746/2009, σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους στην τακτική εισφορά του προηγούμενου έτους.

 

Οι ειδικοί όροι των εισφορών θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Οι διαδικασίες της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τηρούμενων των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

2. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καταβάλλει το ποσό που θα κατέβαλε το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 141 και την παράγραφο 7 του άρθρου 142 του νόμου [Ν] 4261/2014. Στην περίπτωση αυτή το Ταμείο αποκτά την αξίωση και το προνόμιο του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 13Α του νόμου 3746/2009.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4346/2015 (ΦΕΚ 152/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.