Νόμος 4324/15 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά το άρθρο 9 του νόμου 4173/2013 προστίθεται άρθρο 9Α με τίτλο Διευθύνων Σύμβουλος, ως εξής:

 

{Άρθρο 9Α: Διευθύνων Σύμβουλος

 

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Διοικεί την Εταιρεία και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της.

 

β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ασκώντας όλες τις σχετικές διευθυντικές αρμοδιότητες.

 

γ) Καταρτίζει τους κανονισμούς της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

 

δ) Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της εταιρείας, ο οποίος ακολούθως εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του.

 

ε) Καταρτίζει και εισηγείται το ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό πρόγραμμα, καθώς και το περιεχόμενο των ιστοτόπων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εποπτεύει την τήρηση των βασικών αρχών του παρεχόμενου περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.

 

στ) Εκπροσωπεί την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση δικαστικώς και εξωδίκως.

 

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ζητά την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στις κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιότητές του. Μπορεί επίσης να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων κάθε φορά αρμοδιοτήτων του σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.