Νόμος 4339/15 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Όροι χορηγούμενων αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται άδειες λειτουργίας παρόχου περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη αυτών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στην αρμόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.

 

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

 

ο φορέας της άδειας,
ο καθορισμός της υπηρεσίας,
ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχομένου και το λογότυπό του,
η χρονική διάρκεια της άδειας,
η κατηγορία της άδειας, η εμβέλεια και η Περιφερειακή Ζώνη που καλύπτει,
η ελάχιστη διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμματος,
ο Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number - LCN), η απόδοση του οποίου γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται στην Προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,
τυχόν υποχρέωση συμμόρφωσης με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα άρθρα 3 έως και 10.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

 

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβασή της. Η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου ή μετοχών αυτής επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 παράγραφος 13 του νόμου 2328/1995, και γνωστοποιείται εντός 10 ημερών στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός 3 μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιφερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

 

γ) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

 

δ) Σε περίπτωση παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα άρθρα 3 έως 6 και 10, η εκπομπή του προγράμματός τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Μέχρι την έκδοση της πράξης αυτής δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου. Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του νόμου 4487/2017 (ΦΕΚ 116/Α/2017).

 

4. Οι πάροχοι περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του νόμου 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος, καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

 

5. Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται:

 

α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του άρθρου 3 του νόμου 2328/1995, του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας,

 

β. να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα,

 

γ. να τηρούν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ιδίως ως προς τη σύναψη συμβάσεων με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών,

 

δ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής περιόδου στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης περίληψη των κατηγοριών των προγραμμάτων που θα μεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.

 

6. Επιτρέπεται η αναμετάδοση μέσω δικτύωσης του προγράμματος παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας από έναν μόνο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας δικτύωσης πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχος περιεχομένου αναμεταδίδει μέσω δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας. Ο πάροχος περιεχομένου που δικτυώνεται μπορεί να μεταδίδει το πρόγραμμα του παρόχου με τον οποίο τελεί σε δικτύωση, για 5 ώρες ημερησίως κατ' ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ' όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 28 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 

7. Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

 

8. Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο 4, ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό.

 

8)α. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποχρέωσης των αδειοδοτούμενων παροχών περιεχομένου να συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης υπερβαίνει το ποσό της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται η 01-01-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8)α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 114 του νόμου [Ν] 4387/2016 (ΦΕΚ 85/Α/2016).

 

9. Οι πάροχοι περιεχομένου υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 310/1996 (ΦΕΚ 2014/Α/1996).

 

10. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται.

 

11. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2863/2000 (ΦΕΚ 262/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.