Νόμος 4496/17 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015), μετά τη φράση προγράμματος ενημερωτικού προστίθεται η φράση γενικού περιεχομένου, μετά τη φράση ή μη ενημερωτικού προστίθεται η λέξη περιεχομένου και διαγράφεται η παρατιθέμενη εν συνεχεία φράση είδος περιεχομένου σε περίπτωση ενημερωτικού προγράμματος (γενικού ή θεματικού περιεχομένου),.

 

β) Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 4339/2015 μετά τη φράση το είδος προγράμματος (ενημερωτικού προστίθεται η φράση γενικού περιεχομένου, μετά τις λέξεις ή μη προστίθεται η λέξη ενημερωτικού, μετά τη φράση σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας παρόχου διαγράφεται η φράση θεματικού περιεχομένου ή και μετά τη φράση μη ενημερωτικού προστίθεται η λέξη περιεχομένου.

 

γ) Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του νόμου 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της αδειοδότησης και της λειτουργίας των παρόχων περιεχομένου, καθώς και οι όροι ανάκλησης των σχετικών αδειών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι δε συναφείς υποθέσεις υπάγονται αποκλειστικά στα ελληνικά δικαστήρια.}

 

2. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση εταιρίες της ημεδαπής ή αντικαθίσταται η φράση της αλλοδαπής από τη φράση κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2010 (ενσωμάτωση άρθρου 2 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ).

 

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση προγράμματος γενικού περιεχομένου αντικαθίσταται το σημείο στίξης , με τη λέξη και και μετά το γράμμα β) διαγράφεται η φράση το ποσό των 5.000.000 € για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και γ).

 

4. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους των υποψηφίων, καθώς και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους αυτών, διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου.}

 

β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε τελικό βαθμό, οι μετοχές των μετόχων εταιριών των υποψηφίων καταλήγουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.}

 

γ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση κατά το δίκαιο αντικαθίσταται η φράση άλλου κράτους, εντός ή εκτός από τη φράση κράτους-μέλους, μετά τη φράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθεται η φράση και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και μετά τη φράση μέχρι φυσικού προσώπου διαγράφεται η φράση , με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος.

 

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση δραστηριότητάς τους ή για αντικαθίστανται οι λέξεις συγκεκριμένη δραστηριότητα με τη φράση δραστηριότητα σχετικά με ΜΜΕ.

 

ε) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το ανωτέρω δίκαιο, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.}

 

στ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015 διαγράφεται.

 

ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015, η φράση Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη αντικαθίσταται από τη φράση Η υποψήφια, μετά τη φράση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η φράση κατάσταση των μετόχων της αντικαθίσταται από τη φράση υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματικοί μέτοχοι της εταιρίας διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου, μετά τη φράση που κατέχουν προστίθεται η φράση ή ελέγχουν, μετά τη φράση δικαιωμάτων ψήφου διαγράφεται η φράση της εταιρίας και η φράση ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια αντικαθίσταται από τη φράση εφαρμοζομένων των διατάξεων.

 

η) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τον έλεγχο εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας.}

 

5. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 4339/2015, όπως ισχύει, μετά τη φράση που λειτουργούν στην ημεδαπή, διαγράφεται η φράση εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή, και μετά τη φράση του άρθρου 5 του νόμου 3592/2007 προστίθεται η φράση , τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών.

 

6. α) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση παρόχους περιεχομένου διαγράφεται η φράση ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή.

 

β) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση ποσοστό τουλάχιστον η φράση 30% αντικαθίσταται από τη φράση 50% και μετά τη φράση αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, η φράση ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας αντικαθίσταται από τη φράση που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων.

 

γ) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος η φράση ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των νομών της περιφέρειας αντικαθίσταται από τη φράση που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων.

 

δ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση εμβέλειας παρόχου περιεχομένου διαγράφεται η φράση ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή.

 

7. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση προγράμματος (ενημερωτικού διαγράφεται το σημείο στίξης ,, μετά τη λέξη γενικού διαγράφεται η φράση ή θεματικού και μετά τη φράση ή μη ενημερωτικού προστίθεται η λέξη περιεχομένου.

 

β) Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση γενικού περιεχομένου το σημείο στίξης , αντικαθίσταται από τη λέξη και.

 

γ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015, όπως ισχύει, καταργείται.

 

δ) Στην περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου 4339/2015, όπως ισχύει, το αλφαβητικό στοιχείο γ αντικαθίσταται από το αλφαβητικό στοιχείο β.

 

8. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση του προηγούμενου εδαφίου προστίθεται η φράση , ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015, όπως ισχύει, μετά τη φράση ο επόμενος πλειοδότης προστίθεται η φράση , ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία.

 

γ) Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου. Η διαδικασία των προηγούμενων δύο εδαφίων τηρείται αναλόγως και στην περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψηφίων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο.}

 

δ) Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Μετά τη χορήγηση όλων των προκηρυχθεισών αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, δεν επιτρέπεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών της ίδιας παραπάνω κατηγορίας για όλη τη χρονική ισχύ των χορηγηθεισών αδειών, με την εξαίρεση της περίπτωσης οριστικής παύσης λειτουργίας αδειούχου παρόχου ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτού.}

 

9. α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση ο Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number - LCN), προστίθεται η φράση η απόδοση του οποίου γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται στην Προκήρυξη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,.

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση Επιτρέπεται η η φράση δικτύωση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από δύο παρόχους αντικαθίσταται από τη φράση αναμετάδοση μέσω δικτύωσης του προγράμματος παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας από έναν μόνο πάροχο και μετά τη φράση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, στο οποίο η λέξη υποβάλουν αντικαθίσταται από τη λέξη υποβάλλεται.

 

γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας δικτύωσης πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχος περιεχομένου αναμεταδίδει μέσω δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.}

 

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 4339/2015, η φράση Οι πάροχοι περιεχομένου που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του παρόχου ή των παρόχων με τους οποίους τελούν αντικαθίσταται από τη φράση Ο πάροχος περιεχομένου που δικτυώνεται μπορεί να μεταδίδει το πρόγραμμα του παρόχου με τον οποίο τελεί.

 

10. Μετά το άρθρο 14 του νόμου 4339/2015 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:

 

{Άρθρο 14Α: Λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου

 

1. Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν παραδεκτώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως 3 μήνες κατ' ανώτατο όριο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.

 

2. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους, μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως 3 μήνες κατ' ανώτατο όριο από την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.

 

3. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου πάροχοι περιεχομένου που θα ανακηρυχθούν οριστικοί υπερθεματιστές σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους, συνεχίζουν την εκπομπή τους μέχρι την έναρξη της λειτουργίας τους ως αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.

 

4. Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παρόχων περιεχομένου.}

 

11. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 4339/2015, μετά τη φράση Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης η φράση δύναται να την επαναπροκηρύξει αντικαθίσταται από τη φράση την επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 13.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.