Νόμος 4339/15 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Τροποποίηση του άρθρου 39Α του νόμου 2859/2000 Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ 248/Α/2000)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 39Α του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17-12-2013. Η έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 08-08-2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 10 του νόμου 4281/2014. Οι υποκείμενοι που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας κατά τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις του νόμου 4281/2014, εκδίδουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο έως και 31-12-2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, αυτές για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας τόσο από τους εκδότες όσο και από τους λήπτες των συμπληρωματικών τιμολογίων δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (νόμος 4174/2013).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.