Νόμος 4361/16 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα του άρθρου 21. Για τις περιπτώσεις που στο άρθρο 21 παρέχεται η δυνατότητα σπουδών και αυτές δεν προβλέπονται ή ρυθμίζονται ρητά στις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις, ο αρμόδιος Υπουργός δύναται να εξετάσει και να εγκρίνει κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Κλάδου ή Διεύθυνσης σχετικά αιτήματα προσωπικού που πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21 και τα οποία υποβάλλονται μετά από τη δημοσίευση του παρόντος και έως τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 21.

 

2. Η τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και καταλαμβάνει τους εισαχθέντες στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών κατά το ως άνω ακαδημαϊκό έτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 4396/2016 (ΦΕΚ 111/Α/2016).

 

3. Σε έκτακτη σύνοδο των αρμοδίων Συμβουλίων κρίσεων που λαμβάνει χώρα εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, επαναλαμβάνονται οι συναρτώμενες οπωσδήποτε με την κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων που ίσχυε μέχρι σήμερα, κρίσεις των Αξιωματικών που εκρίθησαν Διατηρητέοι στον αυτό βαθμό, λόγω επίδοσης στα υποχρεωτικά σχολεία φοίτησης των Ενόπλων Δυνάμεων με επίδοση καλώς, κατ' εφαρμογή του εδαφίου α' της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του νόμου 3883/2010. Εφόσον οι εν λόγω κρινόμενοι κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που προήχθησαν οι ομοιόβαθμοί τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους. Οι εν λόγω δυσμενείς κρίσεις θεωρούνται ως μηδέποτε γενόμενες και αίρεται κάθε παρεπόμενη συνέπεια αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.