Νόμος 4368/16 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Αντισταθμιστική εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) Αντισταθμιστική εκπαίδευση: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των μαθητών γυμνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, η ενισχυτική διδασκαλία και η πρόσθετη διδακτική στήριξη που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, η κατ' ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013) και η εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία που παρέχεται σε μαθητές των επαγγελματικών λυκείων.

 

β) Ενισχυτική διδασκαλία: είναι η διδασκαλία που έχει ως σκοπό την επανένταξη των μαθητών στη διαδικασία μάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να μειωθεί η μαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά πρόσβασης στην δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

γ) Πρόσθετη διδακτική στήριξη: σκοπός της πρόσθετης διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των μαθητών στην διαδικασία μάθησης, η μείωση της μαθητικής διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

δ) Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία: είναι η ενισχυτική διδασκαλία που έχει ως σκοπό τη βελτίωση των μαθησιακών επιδόσεων των μαθητών, την παιδαγωγική υποστήριξή τους και παρέχεται παράλληλα στις τάξεις των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. Τα προγράμματα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:

 

α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυμνάσιο ή λύκειο ή ανά ομάδες όμορων σχολικών μονάδων γυμνασίου ή λυκείου,

 

β) στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013), όπως ισχύει,

 

γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατόν να λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) ή/και γυμνάσια και λύκεια, και

 

δ) στο πλαίσιο της κατ' ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων στα καταστήματα κράτησης.

 

ε) στις τάξεις των επαγγελματικών λυκείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα μαθήματα, τα κριτήρια επιλογής και ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία και οργάνωση των Σχολικών Κέντρων.

 

Κύριο κριτήριο επιλογής των μαθητών που έχουν ανάγκη αντισταθμιστικής εκπαίδευσης αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους. Κύριο κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης συνιστά η διδακτική εμπειρία και η διοικητική του επάρκεια. Με απόφαση του αρμοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας μόνιμος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού.

 

4. Η λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του νόμου 4139/2013 της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 εποπτεύεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στην οποία μετέχουν δύο εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δύο εκπρόσωποι της ομάδας θεραπευτών και ο επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας απεξάρτησης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α) Οι αρμοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής.

 

β) Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τμήματα, καθώς και του Υπεύθυνου του τμήματος. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως η διδακτική εμπειρία σε τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013), η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων καθώς και η εκπαίδευση στην προβληματική της εξάρτησης και η συμμετοχή σε εκπαίδευση και εποπτεία από το θεραπευτικό πλαίσιο.

 

γ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των τμημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

5. Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Καταστήματα Κράτησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ' ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά την περίπτωση γ' της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασμό και υλοποίηση τη γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ' της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει υπόψη του κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος αντισταθμιστικής εκπαίδευσης τη γνώμη του αρμοδίου Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων ή, ελλείψει αυτού, τη γνώμη του αρμοδίου κοινωνικού λειτουργού σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού, την γνώμη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κράτησης.

 

6. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης των συμβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών.

 

Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι συμπλήρωσης του ωραρίου αυτού.

 

7. α) Τα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του άρθρου 51 του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2016) μπορεί να στελεχώνονται κατά την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

 

α) από μόνιμους εκπαιδευτικούς με τριετή απόσπαση,

β) από μονίμους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωση του ωραρίου αυτού,

γ) από μόνιμους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και

δ) από αναπληρωτές και ωρομισθίους εκπαιδευτικούς.

 

Η επιλογή των μονίμων και των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τμήματα, καθώς και του Υπευθύνου του τμήματος λαμβάνει χώρα ως εξής: Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τμημάτων της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

Η επιτροπή της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τμήματα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογημένη για την επιλογή κρίση. Εν συνεχεία, ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κυρώνει το σχετικό αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων.

 

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη των 3 ετών για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία ή με αίτηση του εκπαιδευτικού.

 

Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για να διδάξουν προς συμπλήρωση ωραρίου στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013).

 

Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του νόμου 4139/2013 (ΦΕΚ 74/Α/2013) γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η αποζημίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.

 

β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του νόμου 4368/2016 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 70 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

8. Η επιλογή μονίμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ' ιδίαν διδασκαλίας των κρατουμένων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 λαμβάνει χώρα ως εξής:

 

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα, καθώς και η διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα Καταστήματα Κράτησης ή σε σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.

 

Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων.

 

Η επιλογή των μόνιμων, προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των Καταστημάτων Κράτησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 και για την κατ' ιδίαν διδασκαλία των κρατουμένων της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 διενεργείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.

 

9. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθμός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α', και γ' της παραγράφου 2 του παρόντος, σε συνάρτηση προς τον αριθμό των μαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο αριθμός των μαθητών μειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραμμα αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύμβασης αζημίως για το Δημόσιο.

 

10. Η αμοιβή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

11. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.

 

12. Η αμοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος, προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό ποσό των 150 € μηνιαίως.

 

13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

 

α) το άρθρο 27 του νόμου [Ν] 1304/1982 (ΦΕΚ 144/Α/1982),

 

β) το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1824/1988 (ΦΕΚ 296/Α/1988),

 

γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997),

 

δ) το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 429/1991 (ΦΕΚ 156/Α/1991),

 

ε) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010)

 

στ) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και την υλοποίηση του προγράμματος της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας εντός των τάξεων των Επαγγελματικών Λυκείων, τα διδακτέα μαθήματα και οι τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων που εφαρμόζεται το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας μπορεί να χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Στο πρόγραμμα μπορούν να απασχολούνται μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 89 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.