Νόμος 4354/15

Ν4354/2015: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4354/2015: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, (ΦΕΚ 176/Α/2015), 16-12-2015.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

Άρθρο 1: Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και Εταιρίες Απόκτησης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΑΑΔΠ)

Άρθρο 2: Συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης

Άρθρο 3: Συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων

Άρθρο 3Α: Φορολογικές και άλλες ρυθμίσεις

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)

 

Κεφάλαιο Β: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών

 

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Κεφαλαίου Α του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

 

Άρθρο 7: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 8: Αποσύνδεση μισθού - βαθμού

Άρθρο 9: Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων

Άρθρο 10: Μισθολογικά κλιμάκια εισόδου στην Υπηρεσία

Άρθρο 11: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης

Άρθρο 12: Προωθημένη μισθολογική εξέλιξη

Άρθρο 13: Ορισμός αποδοχών

Άρθρο 14: Βασικός μισθός

Άρθρο 15: Οικογενειακή παροχή

Άρθρο 16: Επίδομα θέσης ευθύνης

Άρθρο 17: Αμοιβή συνδεόμενη με την περιγραφή και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας

Άρθρο 18: Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Άρθρο 19: Επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθορίων περιοχών

Άρθρο 20: Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου

Άρθρο 21: Αμοιβές συλλογικών οργάνων

Άρθρο 22: Καθορισμός αποδοχών ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 23: Αποδοχές αποσπασμένων ή μετακινούμενων υπαλλήλων

Άρθρο 24: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων

Άρθρο 25: Γενικές ρυθμίσεις για θέματα αποδοχών

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων

Άρθρο 27: Διασφάλιση αποδοχών

Άρθρο 28: Ανώτατο όριο αποδοχών

Άρθρο 29: Έλεγχος μισθοδοσίας

Άρθρο 30: Αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου

Άρθρο 31: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων

Άρθρο 32: Διατηρούμενα επιδόματα

Άρθρο 33: Διατηρούμενες διατάξεις

Άρθρο 34: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

Άρθρο 36

 

Κεφάλαιο Γ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Άρθρο 37: Τροποποίηση του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 4310/2014

Άρθρο 38: Τροποποίηση του άρθρου 23 του νόμου [Ν] 4310/2014

Άρθρο 39: Τροποποίηση του άρθρου 24 του νόμου [Ν] 4310/2014

Άρθρο 40

 

Κεφάλαιο Δ: Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

 

Άρθρο 41

 

Κεφάλαιο: Ε Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Άρθρο 42

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Κύρωση συμφωνιών τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων

 

Άρθρο 43: Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη

Άρθρο 44: Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 28-11-2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος

Άρθρο 45: Τροποποίηση του νόμου 4335/2015

 

Κεφάλαιο Ζ: Έναρξη ισχύος

 

Άρθρο 46: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-12-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.