Νόμος 4369/16 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιος για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας. Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει τις αρχές, τις κατευθύνσεις, το πλαίσιο, τις δράσεις και τις πηγές χρηματοδότησης για την προώθηση ολοκληρωμένων διαδικασιών αποκατάστασης της εσωτερικής συνοχής του δικαίου, τη βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, καθώς και των διαδικασιών παραγωγής τους και τη συστηματική ένταξη τους σε σύνολα κανόνων δικαίου.

 

2. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εθνικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας, που αναλαμβάνει ιδίως τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας.

 

3. Το Εθνικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης, τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, έναν Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρό του, τους Κοσμήτορες των νομικών σχολών των πανεπιστημίων της χώρας, 4 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ή ΕΠ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με εξειδίκευση στους τομείς της καλής νομοθέτησης και της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, που ορίζονται από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

 

Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου μπορεί να ορίζονται εισηγητές επί των εκάστοτε θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και να καλούνται εμπειρογνώμονες ή αρμόδια στελέχη δημοσίων υπηρεσιών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

4. Το Εθνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με την απόφαση αυτή ορίζονται τα μέλη, ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και γραμματειακής του υποστήριξης από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου του. Με όμοια απόφαση μπορεί να θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να εκπονείται πρόγραμμα επιστημονικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των κατά τομέα δικαίου έργων κωδικοποίησης και αναμόρφωσης της νομοθεσίας, στο πλαίσιο του οποίου συγκροτείται και το σύστημα διοίκησης του προγράμματος και συντονισμού, παρακολούθησης, αξιολόγησης και αξιοποίησης των έργων αυτών. Το πρόγραμμα αυτό καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατά το μέρος του που είναι επιλέξιμο από αυτά και από εθνικούς πόρους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.