Νόμος 4369/16 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τίτλος του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας τροποποιείται σε Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο δικαστικός υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του.}

 

3. Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) καταργούνται.

 

4. Στο τέλος του άρθρου 145 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Οι δικαστικοί υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαίως από την υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα από τις 19-08-2015 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000), δύνανται να επανέλθουν στην υπηρεσία με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που αιτούνται να επανέλθουν, μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την αυτοδίκαιη απόλυση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του νόμου [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000), όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Η αίτηση μπορεί να γίνει δεκτή με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών.

 

Η επαναφορά στην υπηρεσία, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού, με την οποία γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπαλλήλου. Η επαναφορά αφορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο δικαστικός υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανάκτησης τυχόν καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά τη στιγμή της αυτοδίκαιης απόλυσής του ή τυχόν Θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχε κατά τη στιγμή της αυτοδίκαιης απόλυσής του. Το χρονικό διάστημα από την αυτοδίκαιη απόλυση μέχρι την επαναφορά στην υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που επανέρχονται κατ' εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυση τους, πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.