Νόμος 4369/16 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ) μπορεί να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το οποίο έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management), για τη συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου τομέα. Το εν λόγω προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, συνάπτει, σε ετήσια βάση, Προγραμματική Συμφωνία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στην οποία καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που, με την ιδιότητά τους αυτή, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Προγραμματική Συμφωνία μπορούν να ρυθμίζονται οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος Σπουδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια σε σχέση τόσο με το Πρόγραμμα ή τους συμμετέχοντες όσο και με τη χρηματοδότηση. Κατά τα λοιπά και ιδίως για τα θέματα που αφορούν την επιλογή των φοιτητών και τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του εν λόγω Προγράμματος με βάση τις υφιστάμενες κάθε φορά δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου δίδεται μέσα από σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 50% των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ' έτος για την απόκτηση πτυχίου σε 4 έτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.