Νόμος 4369/16 - Άρθρο 46

Άρθρο 46


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 62 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014), όπως ισχύει, κατανέμονται στις ειδικότητες:

 

α)α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Προϊστορικών - Κλασικών,

β)β) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών,

γ)γ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Ιστορικών Τέχνης,

δ)δ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Μουσειολόγων,

ε)ε) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Επιγραφολόγων,

στ)στ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Νομισματολόγων,

ζ)ζ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Πολιτιστικής Διαχείρισης,

η)η) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Αρχαιοζωολόγων,

θ)θ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Αρχαιοβοτανολόγων.

 

β) Οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 62 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) όπως ισχύει, κατανέμονται στις ειδικότητες:

 

α)α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών Αρχαίων Χρόνων,

β)β) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών Μεσαιωνικών Χρόνων,

γ)γ) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιστορικών Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας,

 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατατάσσονται οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις των προβλεπομένων ειδικοτήτων. Για την κατάταξη στις ειδικότητες λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει μέχρι της κατατάξεως τους στις ειδικότητες, η εμπειρία και η ειδίκευσή τους, όπως αυτή προκύπτει από επιστημονικές δημοσιεύσεις, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, η προτίμηση του κάθε ενδιαφερόμενου κ.λ.π. Ειδικά για την κατάταξη στις ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Ιστορικών Τέχνης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Μουσειολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Επιγραφολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Νομισματολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Πολιτιστικής Διαχείρισης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Αρχαιοζωολόγων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχαιολόγων Αρχαιοβοτανολόγων απαιτείται υποχρεωτικά μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Αλλαγή της ειδικότητας αρχαιολόγου και ιστορικού επιτρέπεται μόνο μια φορά ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.