Νόμος 4369/16 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 80 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991) Ρύθμιση θεμάτων Προεδρίας της Δημοκρατίας προστίθεται η κατωτέρω περίπτωση α' και οι υφιστάμενες περιπτώσεις α', β' και γ' αναριθμούνται σε β', γ' και δ' αντίστοιχα και όλες οι περιπτώσεις α' έως δ' εντάσσονται ως παράγραφος 1 του αυτού άρθρου:

 

{α) Να ρυθμίζονται τα κάθε είδους θέματα που αφορούν:

 

ί) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και τις αρμοδιότητες τους,

 

ii) την κατανομή και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, τη δικαιολόγηση, εκκαθάριση και πληρωμή πάσης φύσεως δαπανών της Προεδρίας, την οικονομική διαχείριση, τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και

 

iii) τη διαχείριση και συντήρηση των δημοσίων κτιρίων και οχημάτων της Προεδρίας της Δημοκρατίας.}

 

2. Στο άρθρο 80 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αυτό διαμορφώνεται με την προηγούμενη παράγραφο, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος ρυθμίζουν τα οικεία θέματα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.