Νόμος 4369/16 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α' τάξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α', στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β' και Γ' τάξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α'.}

 

Το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου καταργείται.

 

2. Προστίθεται μία επιπλέον περίπτωση ι)γ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του νόμου 4339/2015 ως εξής:

 

{ι)γ. Την καταγραφή, αποθήκευση και ψηφιοποίηση του προγράμματος που εκπέμπουν οι πάροχοι περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας, που διαθέτουν νόμιμη άδεια εκπομπής, με στόχο τη διάσωση, διαφύλαξη και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συγκεντρωτικού αρχείου της εθνικής πολιτιστικής οπτικοακουστικής μνήμης.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 144/Α/2015) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας είναι πενταμελές και αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.

 

δ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τον αναπληρωτή τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τον αναπληρωτή τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του νόμου 4339/2015 προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Επίσης, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας τηρεί αρχείο για τα ντοκιμαντέρ, τις σειρές μικρού μήκους, τις τηλεταινίες και τις διαδικτυακές παραγωγές, με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση του ανωτέρω υλικού. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ο τρόπος κατάθεσης του ανωτέρω υλικού στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, θα καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αρμοδίου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 55 του νόμου 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανώνυμη εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν κατόπιν άδειας να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενο της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Τα κριτήρια χορήγησης της ως άνω άδειας, θα προσδιορισθούν με απόφαση, που εκδίδει ο Υπουργός, στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μόνιμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.

 

Στους δημοσιογράφους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και του ΑΠΕ ΜΠΕ ανώνυμη εταιρεία η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 56 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) προστίθεται το εξής εδάφιο:

 

{Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.}

 

7. Οι προβλεπόμενες προθεσμίες της παραγράφου 11 του άρθρου 56 του νόμου 4339/2015 παρατείνονται έως τις 15-03-2016.

 

8. Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 56 του νόμου 4339/2015 (ΦΕΚ 133/Α/2015) προστίθεται παράγραφος 14, η οποία ισχύει από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής:

 

{14. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν συμπληρώσει 4 συνεχόμενα έτη σε αυτά ή 8 έτη συνολικά στο εξωτερικό, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 31-07-2016.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.