Νόμος 4339/15 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους βαθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 34 γίνεται ως εξής:

 

α) Στις κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Α' κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ'.

 

β) Εάν στο στάδιο α' δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Β' κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι περίσσεψαν στο στάδιο α', και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον εννέα και όχι περισσότερα από δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ'.

 

γ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α' κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν κατετάγησαν σε θέση Συμβούλου Επικοινωνίας κατά τα στάδια α' και β' και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία και όχι περισσότερα από εννέα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

 

δ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β' κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν μέχρι τρία έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

 

2. Οι κατατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

3. Μετά την ολοκλήρωση των κατατάξεων κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 κρίνονται προς προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α' στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β', κατ' εξαίρεση του χρονικού περιορισμού της παραγράφου 1, περίπτωση δ' του άρθρου 36 και σε αριθμό θέσεων μέχρι δεκαπέντε, που θα προσδιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, όσοι κατετάγησαν στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α', εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 36.

 

4. Η διαδικασία των κατατάξεων και της κατά την παράγραφο 3 προαγωγής ολοκληρώνεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταμένου οποιασδήποτε οργανικής μονάδας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν θα καταταγούν με τη διαδικασία της παραγράφου 1 σε βαθμό, που θα τους επιτρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 37, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με δικαίωμα λήψης των αποδοχών της θέσης τους μέχρι την αντικατάστασή τους, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των κατατάξεων. Η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται μετάθεση ή μετακίνηση του υπαλλήλου, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ή η Υπηρεσία κρίνει ότι συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι προς τούτο.

 

6. Η προϋπηρεσία υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης για τα Γραφεία Α' τάξης και Τμήματος για τα Γραφεία Β' και Γ' τάξης.

 

7. Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από είκοσι έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου έως τις 15-03-2016 χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 53 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

8. Δημοσιογράφοι, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός - Οικονομικός και ειδικοί επιστήμονες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από δεκατέσσερα έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό.

 

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

9. Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 36 παράγραφος 11 εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Στις υφιστάμενες εκθέσεις αξιολόγησης ειδικών κριτηρίων των υπαλλήλων και εφεξής γίνεται αναγωγή των βαθμών της εκατονταβάθμιας κλίμακας σε βαθμούς δεκαβάθμιας κλίμακας με τη διαίρεση του εκατονταβάθμιου βαθμού με τον παρονομαστή δέκα.

 

10. Η διάταξη της ενότητας 2.6 του Παραρτήματος V-2-ΕΛΛ του νόμου 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/2012) περί αναστολής διενέργειας προαγωγών δεν εφαρμόζεται στις, κατά τα άρθρα 34 παράγραφος 1 και 36, βαθμολογικές προαγωγές των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

 

11. Δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ιδιότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόραση και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανώνυμη εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και παράλληλα απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επιλέξουν το φορέα απασχόλησής τους ή να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 55 του παρόντος, άδεια. Μετά την πάροδο των τριών μηνών και εντός μίας εβδομάδος όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ανώνυμη εταιρεία με την εξαίρεση όσων κατέθεσαν αίτηση βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 55, υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό μέσο μαζικής ενημέρωσης άλλως καταγγέλλεται αμέσως η σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

 

12. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόμενου από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 προσωπικού μπορεί να αποσπασθούν στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόραση και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας αυτού.

 

Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από εννέα μήνες.

 

13. Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α' και Β' αντιστοιχεί σε αυτό του Συμβούλου Πρεσβείας για τα πρώτα τρία έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

14. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχουν συμπληρώσει 4 συνεχόμενα έτη σε αυτά ή 8 έτη συνολικά στο εξωτερικό, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 31-07-2016.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 53 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016).

 

15. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017 συμπληρώνουν 4 συνεχόμενα έτη υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας του εξωτερικού, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την 30-06-2017.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου 4463/2017 (ΦΕΚ 42/Α/2017).

 

16. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας του Εξωτερικού και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 συμπληρώνουν 4 συνεχόμενα έτη σε αυτά ή 8 χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό, παραμένουν στη θέση τους μέχρι την αντικατάστασή τους και όχι πέραν της 31-08-2018.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του νόμου 4506/2017 (ΦΕΚ 191/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.