Νόμος 4369/16 - Άρθρο 58

Άρθρο 58


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 20 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20: Βαθμολογική κλίμακα

 

1. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται σε 5 συνολικά βαθμούς, ως ακολούθως:

 

Βαθμός Α'
Βαθμός Β'
Βαθμός Γ'
Βαθμός Δ'
Βαθμός Ε'.

 

2. Οι θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς Δ', Γ', Β' και Α', από τους οποίους κατώτερος είναι ο Δ' και ανώτερος ο Α'. Οι θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατατάσσονται στους βαθμούς Ε', Δ', Γ' και Β' από τους οποίους κατώτερος είναι ο Ε' και ανώτερος ο Β'.

 

3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ο βαθμός Δ' και της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ο βαθμός Ε'.

 

Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β', στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εισαγωγικός βαθμός είναι ο Γ', στον οποίο κατατάσσονται με διαπιστωτική πράξη. Για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β'. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υπολογίζεται ως πλεονάζων στο Β' βαθμό. Για τους αριστούχους προσμετράται 1 επιπλέον έτος στον ίδιο βαθμό.

 

Η παραμονή στον κατά περίπτωση εισαγωγικό βαθμό υποχρεωτικά διαρκεί για 2 συναπτά έτη τουλάχιστον ανεξαρτήτως των τυπικών προσόντων που αποκτά ο υπάλληλος στο ενδιάμεσο διάστημα.

 

4. Οι θέσεις όλων των βαθμών των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι σε κάθε κατηγορία, οργανικά ενιαίες.

 

Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν υπάρχει αρχαιότητα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο.}

 

2. Το άρθρο 66 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 66: Βαθμολογική εξέλιξη

 

1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται:

 

α) Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης: Από το βαθμό Ε' στο βαθμό Δ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Ε', από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Δ' και από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ'.

 

β) Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

 

γ) Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από το βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

 

δ) Πα την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: Από το βαθμό Δ' στο βαθμό Γ' διετής υπηρεσία στο βαθμό Δ', από το βαθμό Γ' στο βαθμό Β' πενταετής υπηρεσία στο βαθμό Γ' και από τον βαθμό Β' στο βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β'.

 

2. Τα 2 πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του παρόντος Κώδικα.

 

3. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας 1 τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά 2 έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά 6 έτη. Αν ο υπάλληλος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα, η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου αφορά μόνο το διδακτορικό δίπλωμα. Σε περίπτωση κατοχής περισσότερων του ενός μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά 1 έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.

 

4. Για τους δικαστικούς υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν διατελέσει δικηγόροι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, ο χρόνος παραμονής στο βαθμό Γ' μειώνεται κατά 1 έτος. Για εκείνους που έχουν διατελέσει δικηγόροι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 4 έτη, μειώνεται ο χρόνος παραμονής στο βαθμό Γ' και στο βαθμό Β', κατά 1 έτος σε καθέναν από τους βαθμούς αυτούς.}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000)) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον 15 έτη υπηρεσίας.}

 

4. Οι δικαστικοί υπάλληλοι που υπηρετούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου κατατάσσονται από 01-01-2016 αυτοδικαίως στους βαθμούς της κατηγορίας στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα τους. Κατά τα λοιπά, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 147 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 2812/2000 (ΦΕΚ 67/Α/2000)) και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική τους εξέλιξη. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης.

 

Για την κατά τα ανωτέρω κατάταξη στο συνολικό χρόνο πραγματικής η δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας.

 

5. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (νόμος [Ν] 2812/2000) για τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στα δικαστήρια και στις δικαστικές υπηρεσίες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.