Νόμος 4374/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του νόμου 3492/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{8. Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 6 έτη στην ίδια οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.}

 

β. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{(γ) Η θητεία των Δημοσιονομικών Ελεγκτών δεν δύναται να υπερβαίνει τα 6 έτη στην ίδια οργανική μονάδα επιπέδου τμήματος, της ίδιας Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν για τις κατηγορίες και κλάδους υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προβλέπονται και στις λοιπές, πέραν της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, Διευθύνσεις οι οποίες είναι αρμόδιες για την άσκηση δημοσιονομικών ελέγχων, εκτός των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), καθώς και των μη αυτοτελών Περιφερειακών Γραφείων Δημοσιονομικών Ελέγχων. Επίσης, έχουν εφαρμογή και στους προϊσταμένους τμημάτων των προαναφερθεισών Γενικών Διευθύνσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

3. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 11 του νόμου 4151/2013 καταργούνται.

 

4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α. Στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου δύνανται να εντάσσονται υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας όλων των κλάδων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Η ένταξή τους γίνεται μετά από ανοικτή πρόσκληση και διαδικασίες αξιολόγησης, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ασκούν ελεγκτικό έργο.}

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

{4. Οι οργανικές θέσεις των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, με εξαίρεση τις οργανικές θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καλύπτονται από υπαλλήλους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εξαιρούνται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, καθώς και το Αυτοτελές Γραφείο Παρακολούθησης και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Έκτακτων και Ειδικών Ελέγχων.}

 

γ. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υπάλληλοι κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι διορίζονται για πρώτη φορά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τοποθετούνται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων, μέχρι την ένταξή τους στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, δύνανται με απόφαση του Προϊσταμένου της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης να διενεργούν ελέγχους αρμοδιότητάς της. Με όμοια απόφαση, μπορεί να διενεργούν ελέγχους και υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση στις Διευθύνσεις της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης, για όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή τους.}

 

δ. Το Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως έχει, παραμένει σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, με την επιφύλαξη της περίπτωσης vii του εδαφίου 4 της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013.

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του νόμου 4314/2014 καταργείται.

 

6. α. Οι υπηρετούντες στις οργανικές θέσεις της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) διενεργούν τους αναφερόμενους στα άρθρα 45, 46 και 47 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α/2014) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 12 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013).

 

β. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ' της υποπαραγράφου 6 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 καταργείται.

 

7. Στο άρθρο 45 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η ανακατανομή των φορέων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του παρόντος άρθρου.}

 

8. Στο άρθρο 46 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 111/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατός ο επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Προγραμματισμού και Ελέγχων Α' έως ΣΤ' της Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του παρόντος άρθρου για την τρέχουσα και για κάθε επόμενη προγραμματική περίοδο.}

 

9. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 100 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Κατ' εξαίρεση, μπορεί να εκδίδονται Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμών μέχρι και τη λήξη του οικονομικού έτους για την αντιμετώπιση των δαπανών μετακίνησης των ελεγκτικών οργάνων που διενεργούν ελέγχους σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Οικονομικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.