Νόμος 4254/14 - Άρθρο e

Παράγραφος Ε: Αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών και μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995) και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996 (ΦΕΚ 128/Α/1996) και η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της ίδιας Γενικής Γραμματείας, που συστήθηκε και συγκροτήθηκε με τις ίδιες διατάξεις, ανασυγκροτήθηκε και μετονομάστηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), συγχωνεύονται σε 1 Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται οι υφιστάμενες κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου Υπηρεσίες των 2 συγχωνευόμενων Γενικών Διευθύνσεων, η οποία φέρει τον τίτλο Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης και ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με τις αρμοδιότητες των Γενικών αυτών Διευθύνσεων.

 

β. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παρ. 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2343/1995, συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996, μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

2. α. Η αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 55 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) και του άρθρου 12 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013), όπως ισχύουν, μετονομάζεται σε «Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων» και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 

β. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και διαρθρώνεται σε τρία τμήματα ως εξής:

 

(α)α) Τμήμα Α' - Εσωτερικού Ελέγχου

(β)β) Τμήμα Β' - Εσωτερικών Υποθέσεων

(γ)γ) Τμήμα Γ' - Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

γ. Συστήνεται στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, με τίτλο Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, στην οποία συγχωνεύονται η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

 

δ. Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομικών υπηρεσία, με τίτλο Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου και διαρθρώνεται σε τρία τμήματα ως ακολούθως:

 

(α)α) Τμήμα Α' - Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας

(β)β) Τμήμα Β' - Ανάλυσης Οικονομικών και Δημοσιονομικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής

(γ)γ) Τμήμα Γ' - Διεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής Πολιτικής.

 

ε. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, με τίτλο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

στ. Μετονομάζεται η Διεύθυνση Προσωπικού Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 

της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών σε Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης Υπουργείου Οικονομικών, υπαγόμενη στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, και διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα και ένα γραφείο, υπαγόμενο απευθείας στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, ως εξής:

 

(α)α) Τμήμα Α' - Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης

(β)β) Τμήμα Β' - Υπηρεσιακών Μεταβολών

(γ)γ) Τμήμα Γ' - Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων, Οικονομικών Παροχών

(δ)δ) Τμήμα Δ' - Πειθαρχικής Διαδικασίας

(ε)ε) Τμήμα Ε' - Οργάνωσης και Ποιότητας

(στ)στ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας και Αρχείου.

 

Οι διατάξεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν από το χρόνο έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/2013).

 

ζ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών των υποπαραγράφων β', δ' και στ' της παρούσας παραγράφου και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων τους. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακαθορίζονται ή να εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α/2014).

 

3. α. Ορίζεται η 30-06-2014 ως χρόνος παύσης λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, που συστήθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης η' της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2343/1995 και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 167/1996, καθώς και των Οργανικών Μονάδων αυτής.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος και μέχρι του χρόνου παύσης λειτουργίας της, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης και οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες αυτής, εκτός από την Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις τους.

 

β. Ένα μήνα μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος:

 

(α)α) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις και η ολοκλήρωση των εντολών τους, καθώς και το υπηρεσιακό τους αρχείο, μεταφέρονται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, κατά λόγο αρμοδιότητας, αντίστοιχα.

 

(β)β) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις, η ολοκλήρωση των εντολών αυτής και το υπηρεσιακό της αρχείο, καθώς και οι αρμοδιότητες, το αρχείο και η ολοκλήρωση των εντολών των περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, μεταφέρονται στην Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, κατά λόγο αρμοδιότητα, αντίστοιχα.

 

(γ)γ) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων, το αρχείο, οι τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις και η ολοκλήρωση των εντολών τους, μεταφέρονται στο Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

 

(δ)δ) Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης ως προς τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) μεταφέρονται στη Διεύθυνση του Εκτάκτων Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ), η οποία εφεξής θα ασκεί σε αυτές δημοσιονομικό έλεγχο σύμφωνα με το νόμο 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006) όπως ισχύει. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999) όπως ισχύει διενεργούνται μόνο από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ).

 

(ε)ε) Οι οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών, καθώς και των λοιπών κλάδων προσωπικού των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ως οργανικές θέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, στις οποίες μεταφέρεται το υφιστάμενο προσωπικό. Η κατανομή των προαναφερθέντων οργανικών θέσεων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, για τη στελέχωση των υπηρεσιών τους, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014).

 

4. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β.1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), προστίθεται υποπερίπτωση ε', ως εξής:

 

{ε. Η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρεται 10 ημέρες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής.}

 

5. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/2005 οι λέξεις των κλάδων Εφοριακών, Τελωνειακών και Πληροφορικής διαγράφονται.

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3943/2011, οι λέξεις προέρχονται από τους κλάδους Εφοριακών και Τελωνειακών ή από αυτούς που υπηρετούν σε θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και διαγράφονται.

 

γ. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/2005 οι λέξεις: των κλάδων Εφοριακών ή Τελωνειακών διαγράφονται.

 

6. α. Η προθεσμία τριών μηνών για τη στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων, που ορίζεται στην υποπαράγραφο Β.11 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013), η οποία παρατάθηκε για χρονικό διάστημα τριών μηνών με την παράγραφο 1 του άρθρου 92 του ν. 4182/2013 (Α' 185), παρατείνεται από τότε που έληξε έως 31-12-2013.

 

β. Η καταβολή των αποδοχών στο πάσης φύσεως αποσπασμένο προσωπικό στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων δύναται να διενεργείται από το φορέα προέλευσης.

 

γ. Στις οργανικές θέσεις του άρθρου 7 του νόμου 3492/2006 όπως ισχύει μεταφέρονται και προστίθενται 90 οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών και στις οποίες μεταφέρεται το υφιστάμενο προσωπικό.

 

Οι υπηρετούντες στις εν λόγω οργανικές θέσεις διενεργούν τους αναφερόμενους στο άρθρο 13 του νόμου 4151/2013 (ΦΕΚ 103/Α/2013) ελέγχους και εντάσσονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του ίδιου νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 41 του νόμου 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α/2014), με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), με την παράγραφο 6 του άρθρου 7 του νόμου 4374/2016 (ΦΕΚ 50/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.