Νόμος 4389/16 - Άρθρο 237

Άρθρο 237


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 του νόμου 4111/2013 αντικαθίσταται, από την έναρξη ισχύος του, ως εξής:

 

{4. Από 01-01-2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Υποχρεώσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος οι οποίες απορρέουν από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν την ημερομηνία μετασχηματισμού που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος δεν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για απαιτήσεις ή αξιώσεις του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αξιώσεων ή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων επιβαλλομένων λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες προκύπτουν από την επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέχρι τις 31-12-2012. Για τις εν λόγω απαιτήσεις ή αξιώσεις, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

Δίκες ή διοικητικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και οι οποίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ή ανοίγονται μετά την ημερομηνία αυτή αλλά αφορούν σε γεννημένες μέχρι τις 31-12-2012 απαιτήσεις ή αξιώσεις κατά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος διεξάγονται ή, κατά περίπτωση διενεργούνται, αποκλειστικά από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

Επί της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο εισφοράς του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Εταιρεία δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα.

 

Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που κατέχει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Εταιρεία με τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.