Νόμος 4111/13 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και απορρόφησή του από την Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14Β του νόμου 3429/2005, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσχίζεται ο κλάδος συντήρησης Τροχαίου Υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος όπως ο κλάδος αυτός, ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού, περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, και εισφέρεται στην Εταιρεία. Για τον προσδιορισμό του εισφερόμενου κλάδου, εφαρμόζονται τα εξής:

 

α. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού για την απόσχιση του κλάδου τίθεται η 31-12-2012. Για το σκοπό της απόσχισης του κλάδου και της εισφοράς του στην Εταιρεία, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος θα προβεί εντός 1 μηνός στην κατάρτιση ισολογισμού μετασχηματισμού με ημερομηνία αναφοράς την 31-12-2012.

 

β. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου, όπως αυτά θα περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, εισφέρονται στην απορροφούσα Εταιρεία, η οποία έτσι καθίσταται ειδικός διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού.

 

γ. Κατά την κατάρτιση του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, αποτιμώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις:

 

οι συμβάσεις του προσωπικού που απασχολείται στον κλάδο που αποσχίζεται,
η σύμβαση συντήρησης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 του νόμου 3891/2010,
συμβάσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος με τρίτους που αφορούν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού,
συμβάσεις προμήθειας υλικών ή μηχανημάτων εν γένει που αφορούν στη συντήρηση τροχαίου υλικού,
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας υλικών που έχουν συναφθεί από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,
κινητά και πάγια που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του τροχαίου υλικού, ή που από την κατασκευή τους ή την σκοπιμότητα προμήθειάς τους από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, προορίζονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,
εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος για την προμήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, καθώς και
κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αυτόνομη λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται κατά τη δημοσίευση της παρούσας από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, τα οποία δεν μεταβιβάζονται, αλλά μισθώνονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στην Εταιρεία σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος.

 

δ. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που θα αναφέρονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, θα πιστοποιηθεί με σχετική έκθεση 2 ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί με εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

2. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1297/1972 (ΦΕΚ 217/Α/1972), του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993), καθώς και από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανειστών. Οι προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις διατυπώσεις δημοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται με τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ίση με την αποτίμηση της αξίας του κλάδου που εισφέρεται. Στην απορρόφηση δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αντιρρήσεων δανειστών. Οι νέες μετοχές εκδίδονται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε μερική εξόφληση του χρέους του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος προς το Δημόσιο.

 

3. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του μεταφερόμενου προσωπικού στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και τα εργασιακά του δικαιώματα αναγνωρίζονται από την εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α/2002) περί προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος επέχει θέση πληροφόρησης των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

4. Από 01-01-2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Υποχρεώσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος οι οποίες απορρέουν από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και οι οποίες έχουν γεννηθεί πριν την ημερομηνία μετασχηματισμού που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος δεν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για απαιτήσεις ή αξιώσεις του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν αξιώσεων ή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων επιβαλλομένων λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι οποίες προκύπτουν από την επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος μέχρι τις 31-12-2012. Για τις εν λόγω απαιτήσεις ή αξιώσεις, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

Δίκες ή διοικητικές διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού και οι οποίες εκκρεμούν κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος ή ανοίγονται μετά την ημερομηνία αυτή αλλά αφορούν σε γεννημένες μέχρι τις 31-12-2012 απαιτήσεις ή αξιώσεις κατά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος διεξάγονται ή, κατά περίπτωση διενεργούνται, αποκλειστικά από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

 

Επί της προβλεπόμενης στο παρόν άρθρο εισφοράς του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στην Εταιρεία δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα.

 

Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που κατέχει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος και οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στην Εταιρεία με τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 237 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

4. Από 01-01-2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Απαιτήσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή τρίτων που έχουν γεννηθεί πριν την ημερομηνία μετασχηματισμού και σχετίζονται με τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, δεν μεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Οι μέχρι την 31-12-2012, εκκρεμείς δίκες του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος οι οποίες σχετίζονται με υποθέσεις του κλάδου που εισφέρεται στην Εταιρεία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από αυτόν. Δίκες που ανοίγονται μετά την 01-01-2013 και αφορούν σε γεννημένες μέχρι την 31-12-2012 απαιτήσεις ή δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου κατά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ή και αντιστρόφως και οι οποίες έχουν ως νομιμοποιητική βάση τη λειτουργία και εν γένει υπηρεσιακή δραστηριότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, διεξάγονται από τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος και δεν υπεισέρχεται η Εταιρεία. Διοικητικές άδειες υπέρ του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, με την δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση.

 

5. Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η εισφορά του στην Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

 

6. Με την απόφαση της παραγράφου 1, προσδιορίζονται τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση τροχαίου υλικού. Τα ακίνητα αυτά μισθώνονται με μακροχρόνια μίσθωση μέγιστης διάρκειας 30 ετών στην Εταιρεία με όρους αγοράς.

 

7. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 καταργούνται:

 

α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998).

β. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 5 και το στοιχείο υπ' αριθμόν 4 του πίνακα της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 88/Α/2010).

γ. Η περίπτωση ι)δ) της παραγράφου 4 και του άρθρου 6 του νόμου 3891/2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.