Νόμος 4403/16 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποίηση του άρθρου 22 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.}

 

2. Στο άρθρο 22 του νόμου 3982/2011 προστίθεται παράγραφος 4)α ως εξής:

 

{4. α. Η προθεσμία για την τεχνική ανασυγκρότηση μπορεί να παραταθεί για 18 μήνες από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης αποδεδειγμένα έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.}

 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις για τις οποίες είχε χορηγηθεί προθεσμία τεχνικής ανασυγκρότησης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.