Νόμος 3982/11 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τεχνική ανασυγκρότηση, προθεσμία προς μεταφορά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17, που το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεων τους δεν είναι συμβατό με τις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών, μπορεί, με αυτοτελή απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, να χορηγείται προθεσμία για τη μεταφορά τους σε άλλη κατάλληλη θέση ή για την τεχνική τους ανασυγκρότηση, εφόσον από τη συνέχιση της λειτουργίας τους δεν προκύπτει άμεσος κίνδυνος για:

 

α) την προστασία του περιβάλλοντος,

β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων,

γ) την ασφάλεια των περιοίκων και

δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.

 

2. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη μεταφορά ή την τεχνική ανασυγκρότηση των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων επιτρέπεται η λειτουργία τους με όρους και περιορισμούς που θέτει η Αδειοδοτούσα Αρχή για:

 

α) την προστασία του περιβάλλοντος,

β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων και

γ) την ασφάλεια των περιοίκων και των καταναλωτών.

 

3. Η παραπάνω προθεσμία ορίζεται μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία που διαπιστώνεται, με σχετική πράξη της Αδειοδοτούσας Αρχής, η μη συμβατότητα του συνόλου ή μέρους των εγκαταστάσεων των πιο πάνω δραστηριοτήτων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

4. Η προθεσμία για τη μεταφορά, μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση και για ένα ακόμα έτος, εφόσον η άδεια εγκατάστασης για τη νέα θέση περιλαμβάνει την ανέγερση νέων κτιρίων και ο φορέας της επιχείρησης έχει εφοδιαστεί με οικοδομική άδεια.

 

4. α. Η προθεσμία για την τεχνική ανασυγκρότηση μπορεί να παραταθεί για 18 μήνες από τη λήξη της, υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας της επιχείρησης αποδεδειγμένα έχει προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της ασυμβατότητας των εγκαταστάσεων με τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 40 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4)α προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

5. Μετά την άπρακτη παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, δεν επιτρέπεται η συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας στην ίδια θέση, αν δεν έχει αρθεί η μη συμβατότητα της με τις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.