Νόμος 4409/16 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 12 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση, την οποία υποβάλλει κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 11. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 Μέρη 2 και 5 και επικαιροποιείται, οποτεδήποτε ενδείκνυται ή όταν αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή.

 

2. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση πραγματοποιείται, ανεξαρτήτως του αριθμού των απασχολούμενων στην εγκατάσταση εργαζομένων, η αρμόζουσα διαβούλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο προεδρικό διάταγμα 240/2006 (ΦΕΚ 161/Α/2006), με τους εκπροσώπους των εργαζομένων σε επίπεδο επιχείρησης, εγκατάστασης, καθώς και την πλέον αντιπροσωπευτική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στον κλάδο και παρέχονται τα απαιτούμενα στοιχεία σύμφωνα με το Παράρτημα 1 Μέρος 2 σημείο 3. Η διαβούλευση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο τρόπο και περιεχόμενο, σε έγκαιρο χρόνο, αφού προηγηθεί πλήρης ενημέρωση των εργαζομένων για το περιεχόμενο της έκθεσης μεγάλων κινδύνων. Λοιπά δικαιώματα ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία δεν θίγονται.

 

3. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση μπορεί να συντάσσεται και για ομάδα εγκαταστάσεων, εφόσον συναινέσει η Αρμόδια Αρχή.

 

4. Όταν απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες επί της υποβληθείσας έκθεσης μεγάλων κινδύνων, πριν την αποδοχή της, ο διαχειριστής υποχρεούται να παρέχει, έπειτα από αίτημα της Αρμόδιας Αρχής, τις πληροφορίες αυτές και να επιφέρει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στη σχετική έκθεση.

 

5. Όταν πρόκειται να γίνουν τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν ουσιώδη μεταβολή στην παραγωγική εγκατάσταση ή όταν μια σταθερή παραγωγική εγκατάσταση πρόκειται να αποξηλωθεί, ο διαχειριστής υποχρεούται να συντάσσει αναθεωρημένη έκθεση μεγάλων κινδύνων, η οποία, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11, πρέπει να υποβάλλεται εντός προθεσμίας που καθορίζει η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το παράρτημα 1 Μέρος 6.

 

6. Καμία μεταβολή ή αποξήλωση κατά την παράγραφο 5 σε παραγωγική εγκατάσταση δεν ξεκινά πριν η Αρμόδια Αρχή προβεί στην αποδοχή της αναθεωρημένης έκθεσης μεγάλων κινδύνων.

 

7. Η έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση υπόκειται σε ενδελεχή περιοδική επανεξέταση από τον διαχειριστή τουλάχιστον ανά πενταετία ή νωρίτερα εφόσον αυτό ζητείται από την Αρμόδια Αρχή. Τα αποτελέσματα της επανεξέτασης κοινοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.