Νόμος 4409/16

Ν4409/2016: Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 148/2009 και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4409/2016: Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 148/2009 και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 136/Α/2016), 28-07-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Πρώτο

 

Κεφάλαιο I: Εισαγωγικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο II: Πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων σχετιζόμενων με υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων

 

Άρθρο 3: Γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου (risk management) σε υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων

Άρθρο 4: Θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά το νόμο 2289/1995

Άρθρο 5: Συμμετοχή του κοινού σχετική με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από προγραμματιζόμενες υπεράκτιες εργασίες έρευνας υδρογονανθράκων

Άρθρο 6: Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων εντός περιοχών αδειοδότησης

Άρθρο 7: Ευθύνη για περιβαλλοντικές ζημίες

Άρθρο 8: Ορισμός της Αρμόδιας Αρχής - εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 9: Λειτουργία της Αρμόδιας Αρχής

Άρθρο 10: Συνεργασία με Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ)

 

Κεφάλαιο III: Προετοιμασία και εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων

 

Άρθρο 11: Έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται για την εκτέλεση υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων

Άρθρο 12: Έκθεση μεγάλων κινδύνων σε παραγωγική εγκατάσταση

Άρθρο 13: Έκθεση μεγάλων κινδύνων που αφορά σε μη παραγωγική εγκατάσταση

Άρθρο 14: Εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 15: Κοινοποίηση και πληροφορίες σχετικά με εργασίες γεώτρησης

Άρθρο 16: Κοινοποίηση συνδυασμένων εργασιών

Άρθρο 17: Ανεξάρτητη επαλήθευση

Άρθρο 18: Ενέργειες Αρμόδιας Αρχής σε σχέση με εργασίες επί των εγκαταστάσεων

 

Κεφάλαιο IV: Πολιτική πρόληψης

 

Άρθρο 19: Πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων από διαχειριστές και ιδιοκτήτες μη παραγωγικών εγκαταστάσεων

Άρθρο 20: Υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 21: Διασφάλιση συμμόρφωσης προς το ρυθμιστικό πλαίσιο για την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων

Άρθρο 22: Εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφάλειας

 

Κεφάλαιο V: Διαφάνεια και διάχυση πληροφοριών

 

Άρθρο 23: Διάχυση πληροφοριών

Άρθρο 24: Διαφάνεια

Άρθρο 25: Έκθεση για τις επιπτώσεις στην ασφάλεια και το περιβάλλον

Άρθρο 26: Διερεύνηση σοβαρού ατυχήματος

 

Κεφάλαιο VI: Συνεργασία

 

Άρθρο 27: Συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών

 

Κεφάλαιο VII: Ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης

 

Άρθρο 28: Απαιτήσεις σχετικά με τα εσωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 29: Εξωτερικά σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

Άρθρο 30: Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

 

Κεφάλαιο VIII: Διασυνοριακές επιπτώσεις

 

Άρθρο 31: Διασυνοριακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

 

Κεφάλαιο IX: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 32: Κυρώσεις

Άρθρο 33: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009)

Άρθρο 34: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 35: Παραρτήματα

 

Μέρος Δεύτερο: Λοιπές ρυθμίσεις

 

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) ΑΕ

Άρθρο 37: Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002)

Άρθρο 39: Τροποποίηση των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013)

Άρθρο 40: Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στη βάση δεδομένων της εταιρείας ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία

Άρθρο 41: Ρυθμίσεις λατομικής νομοθεσίας

Άρθρο 42: Εξουσιοδοτική διάταξη για τα πράσινα σημεία και τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή

Άρθρο 43: Τροποποιήσεις στο προεδρικό διάταγμα 325/2000 (ΦΕΚ 266/Α/2000)

Άρθρο 44: Ένταξη ηλιοθερμικών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW στα έργα της υποπαραγράφου δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

Άρθρο 45: Δαπάνες μετακίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 46: Παράταση υποβολής δήλωσης για κατ' επάγγελμα αγρότες

Άρθρο 47: Τροποποίηση της περίπτωσης γ' της τελευταίας παραγράφου της παραγράφου Α.2 του άρθρου 25 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)

Άρθρο 48: Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2015)

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013)

Άρθρο 50: Προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 26 του νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/2014)

Άρθρο 51: Ρυθμίσεις για την ενίσχυση και θεσμική θωράκιση του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ)

 

Μέρος Τρίτο: Ρυθμίσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού

 

Άρθρο 52: Απαιτούμενα Προσόντα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Άρθρο 53: Ασυμβίβαστα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Άρθρο 54: Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων

Άρθρο 55: Απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Άρθρο 56: Κυρώσεις

Άρθρο 57: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 58: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 59: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 60: Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας συλλογικών οργάνων, προσωπικού καλλιτεχνικών σχολείων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 61: Ρύθμιση για τον καθορισμό της ανακτήσιμης διαφοράς περιόδου 2006-2015 του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Άρθρο 62: Εξασφάλιση πιστώσεων για απασχόληση εκπαιδευτικών

Άρθρο 63

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Ρύθμιση μισθολογικών θεμάτων προσωπικού Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Άρθρο 66: Επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Άρθρο 67

Άρθρο 68

Άρθρο 69

Άρθρο 70

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-07-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.